Publicerad 10 augusti 2021

Frågor och svar om vårdförlopp hjärtsvikt

Frågor och svar kopplat till webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt 20 april 2021.

Allmänna frågor

Vad krävs för uppbyggnad av hjärtsviktsmottagning och vilka kompetenser?

Viktigast är läkare och sjuksköterska med delegering att titrera medicinering. Fysioterapeut ska vara kopplad till sviktteamet men kan organiseras centralt om det passar bättre regionalt. Ytterligare kompetenser kan gärna kopplas på om man har möjlighet. Många patienter har nytta av exempelvis kurator, dietist eller arbetsterapeut, det kan vara kompetenser som kopplas på vid behov.

Har ni inventerat gapet mellan tillgängliga BMA och kardiologer för att möjliggöra tidig diagnos med fler EKO-undersökningar i landet?

Det står beskrivet i konsekvensbeskrivningen. På nationell nivå så är det inte något stort gap men det kan finnas större problem på lokal nivå där man kanske måste se över organisation och prioritera patientflöden.

Hur ser ni på att remittera patienter med HFrEF till hjärtmottagning efter första linjens behandling, trots att EF är över 35 %?

Det skiljer sig från flera nuvarande regionala riktlinjer, vilket kan leda till ökat inflöde av patienter till hjärtmottagningar. Vilket kan leda till att de som har större behov av andra linjens behandling får vänta.

Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska göras. Om man väljer att ha hjärtsviktmottagning i primärvården behöver man inte remittera till hjärtmottagning. Det finns indikation för andra linjens behandling upp till 40 % EF så de patienterna finns det god anledning att behandla väl. Gruppen med nydebuterad hjärtsvikt där EF är mellan 35–40 % är sannolikt inte så stor, särskilt på lokal nivå, så risken för undanträngningseffekter är liten och den gruppen har ju också god nytta av behandling.

Risk med överdiagnostik för patienter med högersvikt där behandling saknas?

Gruppen med högersvikt har tyvärr blivit styvmoderligt behandlad. Ibland räknas den gruppen in i HFpEF men har sin egen patofysiologi. De flesta åtgärderna som gäller HFpEF kan hjälpa gruppen med isolerad högersvikt.

Frågor om övriga kompetenser i hjärtsviktsteam

Vad tänker ni kring att sätta in dietisten snabbare och utbilda dem i hjärtsvikt?

Det är inte ovanligt med nedsatt aptit hos hjärtsviktspatienter, och förlust av muskelmassa. Träning är en del, nutrition en annan.

Många hjärtsviktspatienter har god nytta av dietist och adekvat nutriton. Finns det möjlighet att inkludera dietister i hjärtsviktsteamet så kan det sannolikt göra stor nytta. Det finns dock inte med i vårdförloppet då evidensen inte är stark och Socialstyrelsens riktlinjer inte har detta som en stark rekommendation.

Har ni pratat om arbetsterapeutiska insatser såsom energibesparande åtgärder, hjälpmedel och annat?

Syftet är att patienten ska kunna fortsätta med dagliga aktiviteter och bibehålla självständighet och livskvalitet.

Detta är diskuterat i den nationella arbetsgruppen. Det kan vara klokt att ta in den kompetensen när det behövs, och finns det möjlighet kan man inkludera arbetsterapeuter i hjärtsviktsteamet. Det finns dock inte med i vårdförloppet då evidensen inte är stark, och Socialstyrelsens riktlinjer inte har detta som en stark rekommendation.

Frågor om fysioterapi

Används EKG-övervakning vid symtombegränsat cykeltest?

I dagsläget används EKG-övervakning vid symtombegränsat arbetsprov på sjukhusen i ett par regioner.

Patienter med HFpEF, vilken indikation har dessa för fysisk träning?

Erfarenheterna är goda; att fysisk träning ger bra effekt. Dock är evidensen svagare än för HFrEF och därför finns det inte med som indikator. Om det är möjligt bör dessa patienter erbjudas möjlighet till fysioterapeutledd träning.

Behöver den fysiska träningen göras i specialiserad öppenvård av fysioterapeut eller kan detta ske i primärvård?

Pre-exercise screening och arbetsprov måste alltid ske inom specialiserad öppenvård ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Om patienten bedöms ha låg risk kan fysisk träning utföras av fysioterapeut inom PV, givet rätt kompetens och tillgång till team.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård