Publicerad 11 maj 2022
Logotyp för International Forum

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum på Svenska Mässan i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Anmälan till konferensen

Anmälan till konferensen görs via den internationella webbsidan. I anmälningsformuläret är det möjligt att kryssa för seminarier att delta i, och även kryssa för deltagande i måndagens Camp Sweden och tisdagskvällens Social event. Detta kan göras i efterhand.

Det rabatterade priset för deltagare från Sverige gäller fortsatt.

Anmälan

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Från svensk sida vill vi se deltagare från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Camp Sweden 20 juni

Under den första konferensdagen, den 20 juni, läggs ett stort fokus vid de vård- och omsorgsfrågor som är aktuella i Sverige, till exempel kunskapsstyrning, psykisk hälsa, förebyggande hälsoarbete, patientsäkerhet och inte minst omställningen till en mer nära vård. Deltagare från framförallt Sverige kan anmäla sig till ett unikt tillfälle att tillsammans diskutera frågorna och driva arbetet framåt även i praktiken. Det finns också möjlighet att skicka in sina egna diskussionsfrågor.

Camp Sweden

Välkommen!

Presidenten och ordföranden i en av arrangörerna bakom International Forum, Kedar Mate, hälsar här alla välkomna till Göteborg, om bara några veckor. Han ser fram emot att återigen få träffa gamla och nya kontakter, öga mot öga, efter två år av digital kommunikation.

Filmen är ungefär 1 minut lång och textad på engelska.

Program

Programmet i sin helhet går att ta del av via den internationella webbsidan om konferensen, och under respektive temaspår finns en lista över rekommenderade seminarier.

Den 21 juni inleds konferensprogrammet klockan 09.00 och avslutas klockan 17.00. Den 22 juni inleds programmet klockan 09.15 och avslutas klockan 17. Båda dagarna är det registrering mellan klockan 07.00 och 08.00.

Program för International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Göteborg 2022

Social event

Nu finns även möjlighet att anmäla sig till en gemensam kvällsaktivitet den 21 juni. Anmälan görs via den internationella webbsidan. Aktiviteten ingår inte anmälningsavgiften.

Social event at Gothenburg

Särskilt program för studenter och yngre medarbetare

International Forum erbjuder ett särskilt program för studenter och yngre medarbetare i vård och omsorg, med fokus på kvalitet och säkerhet. Här finns även möjlighet att söka stipendium för deltagande.

Program för studenter och yngre medarbetare

International Improvement Science Symposium

På konferensens första dag, 20 juni, arrangeras en särskild programpunkt för forskning, exempel och diskussioner om förbättringsarbete. Kvalitetsforskare, studenter och vårdpersonal har här möjlighet att diskutera hur vetenskaplig metodik och forskning kan användas för att komma till nytta för patienter och brukare.

Studenter erbjuds rabatt på deltagaravgiften.

International Improvement Science Symposium

Så väljer du seminarier

Det är viktigt att alla deltagare väljer seminarier att delta i under konferensen, och även kryssar i sitt deltagande i Camp Sweden. Valen görs på den internationella webbsidan, antingen i samband med anmälan eller i efterhand. Det finns en guide för hur seminarievalen går till.

Steg-för-steg-guide för att välja seminarier (pdf) Pdf, 174 kB.

Hjälp att välja seminarier

I samband med anmälan finns också möjligheten att välja programpunkter. För att underlätta valen, har den internationella organisationen tagit fram rekommendationer för dig som är relativt ny i kvalitetsförbättringsarbete, för dig som har arbetat med eller utvecklat kvalitetsförbättringsprojekt i din organisation samt för dig som leder arbetet med kvalitetsförbättring på organisatorisk, system- eller nationell nivå.

Länkarna leder till den internationella webbsidan.

Ny i kvalitetsförbättringsarbete

Har arbetat/arbetar med kvalitetsförbättring

Leder arbete med kvalitetsförbättring

Därför är konferensen viktig för Kiku Pukk Härenstam

Karin (Kiku) Pukk Härenstam är barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, forskare inom patientsäkerhet och ordförande i Delegationen för medicinsk kvalitet inom Svenska Läkaresällskapet. I förberedelserna inför International Forum har hon varit medverkat i konferensens referensgrupp och även varit engagerad i arbetet med International Improvement Science Symposium, som äger rum den 20 juni. Det är en dag då kvalitetsforskare, studenter och vårdpersonal tillsammans har möjlighet att diskutera evidensbaserat förbättringsarbete.

För egen del har Karin under konferensen ett särskilt intresse för patientsäkerhetsfrågor och kvalitetsförbättring och hur dialogen med patienterna kan utvecklas för att bidra till förbättringar. Hon ser också fram emot att få ta del av konferensdeltagarnas erfarenheter av arbetet under pandemin, de utmaningar som fanns och hur innovationer bidrog till att lösa de problem som uppstod.

International Improvement Science Symposium

I filmen utvecklar Karin Pukk Härenstam vad hon ser fram emot på International Forum. Filmen är ungefär 5 minuter lång.

Tema 2022: Creating tomorrow today

Innehållet i konferensen 2022 tar fasta på dagens och morgondagens hälsoutmaningar. En viktig faktor är också utgångspunkten att alla i en organisation behövs för att åstadkomma förbättringar, liksom att även patienter och närstående bidrar till att förändra vården. Här delas kunskap, innovationer och erfarenheter av experter, forskare och vårdpersonal, för att inspirera till en utveckling för en ännu bättre och säkrare vård och omsorg och en högre kvalitet i verksamheten.

Temat för konferensen i Sverige är "Creating tomorrow today". Frågan om co-production är högaktuell, det vill säga samskapande mellan vård, patient och närstående, både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Både patienter och närstående finns med på konferensen, för att ytterligare understryka behovet av samskapande.

Programpunkter

Några av de viktigaste frågorna i programmet är:

  • Hur kan vi designa rättvisare system för att hantera ojämlikheten i hälsa och stöd?
  • Hur kan vi utveckla mer integrerade hälso- och omsorgssystem som fokuserar på att ge rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt?
  • Hur arbetar vi tillsammans mellan patienter, vårdare och omsorgstagare?
  • Hur stöttar vi vård- och omsorgspersonal som funderar på att lämna sitt yrke?
  • Hur hanterar vi eftersläpningen av vård och andra framväxande konsekvenser till följd av pandemin?
  • Hur kan analyser och lärande hjälpa oss att bygga en starkare säkerhetskultur?
  • Vad betyder hållbarhet för vård och omsorg, och hur kan vi tillsammans hantera klimatfrågorna?

Frågorna kommer att genomsyra de sju temaspåren.

Temaspår

Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep

Lyssna till Carolina Klüft tisdag 21 juni

Förebyggande hälsoarbete och psykisk hälsa är två viktiga frågor som diskuteras på International Forum. Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep, är en av föreläsarna.

Hur ser trenderna ut hos barn och ungas fysiska och psykiska hälsa? På Generation Pep arbetar vi för att skapa engagemang för barns fysiska hälsa och skapa normförskjutning där samverkan är nyckeln framåt!

Medverka med monter på konferensen

I anslutning till konferensen kommer det att finnas en utställning. Den som är intresserad av en monterplats bokar denna via den internationella organisationen BMJ.

ajosephides@bmj.com

Det går också bra att ställa frågor till Pia Lindberg, SKR.

pia.lindberg@skr.se

Organisation

Det finns en svensk och en internationell organisation för konferensen i Göteborg 2022. Den svenska organisationen består av styrgrupp, programgrupp och referensgrupp, med representanter för SKR, regioner, kommuner, myndigheter, fackliga organisationer, forskningsinstitut och inte minst personer med patienterfarenhet.

Organisation för internationella konferensen 2022

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare