Publicerad: 3 september 2020

SU-Kvinnofrid – projekt för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

2019–2020 ger SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer ett särskilt stöd till kommuner och verksamheter som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna. 39 kommuner deltar i projektet.

Syftet med projektet är att stödja kommuner att

 • följa upp stödet till våldsutsatta vuxna
 • öka kunskapen om insatsernas kvalitet och resultat
 • få bra underlag för att utveckla verksamheten
 • lära och dela erfarenheter med andra kommuner.

På sikt hoppas projektet också kunna bidra till ökad kunskap om kvalitet och resultat inom kvinnofridsområdet nationellt. Projektet vill också bidra med kunskap om kommunernas förutsättningar att införa och vidmakthålla arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Projekt SU-Kvinnofrid pågår 1 september 2019 till och med 31 december 2020 och genomförs i samverkan med de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (RSS).

Frågor och svar om SU-Kvinnofrid

Varför genomförs projektet?

SU-Kvinnofrid är en del av SKR:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Ett av satsningens mål är att stödja nationell, regional och lokal systematisk uppföljning. Syftet är att stärka kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner.

SKR:s kvinnofridssatsning

Vilka kommuner deltar?

39 kommuner/stadsdelar i 15 län deltar i SU-Kvinnofrid. Många kommuner har valt att ha med både myndighets- och utförarverksamheter, en del har även med kvinnojour.

Dalarna

 • Borlänge kommun
 • Mora kommun

Gävleborg

 • Hudiksvall kommun

Halland

 • Varbergs kommun

Kronoberg

 • Alvesta kommun
 • Uppvidinge kommun

Norrbotten

 • Piteå kommun

Skåne

 • Hörby kommun
 • Höganäs kommun

Stockholm

 • Haninge kommun
 • Nacka kommun
 • Sigtuna kommun
 • Stockholm stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
 • Stockholm stad, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
 • Sundbybergs stad
 • Värmdö kommun

Sörmland

 • Eskilstuna kommun
 • Nyköping kommun

Uppsala

 • Heby kommun

Värmland

 • Karlstad kommun

Västerbotten

 • Skellefteå kommun

Västmanland

 • Arboga kommun
 • Fagersta kommun
 • Kungsör kommun
 • Köping kommun
 • Norberg kommun
 • Sala kommun
 • Skinnskatteberg kommun
 • Surahammar kommun

Västra Götaland

 • Gullspångs kommun
 • Göteborg stad, Lundby stadsdelsförvaltning
 • Härryda kommun
 • Lysekil kommun
 • Mölndals stad

Örebro

 • Hallsberg kommun

Östergötland

 • Kinda kommun
 • Linköpings kommun
 • Motala kommun
 • Vadstena kommun

Vad följs upp?

I projektet följs ett 30-tal uppgifter upp. Variablerna har delvis hämtats från Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning av våld i nära relationer, SUV.

Socialstyrelsens verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, SUV

Variablerna i SU-Kvinnofrid är indelade i fyra kategorier:

 • Bakgrund (ärendet, den våldsutsatta, levnadsförhållanden och barn),
 • Före stöd/insats (stöd och insatser, våldets omfattning och karaktär),
 • Under stöd/insats (stöd och insatser, våldets omfattning och karaktär)
 • Efter stöd/insats (genomförande, våldets omfattning och karaktär, måluppfyllelse, avslut och frågor till den våldsutsatta)

SU-Kvinnofrid omfattar endast våldsutsatta vuxna. Stöd till barn eller våldsutövare ingår inte.

Vilket stöd får deltagande verksamheter?

Under projektet får deltagande verksamheter

 • support att installera och använda verktyg för registrering av uppgifter för uppföljning
 • grundutbildning i individbaserad systematisk uppföljning
 • introduktion om projektet SU-Kvinnofrid
 • möjlighet att delta i workshops för att dela kunskap och erfarenheter
 • stöd i sammanställning, analys och återkoppling av resultat

Vad är och gör de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS?

De regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS, verkar för samverkan och utveckling på länsnivå och är vanligtvis organiserade inom kommunförbund eller FoU-verksamheter.

Genom SKR:s kvinnofridssatsning har RSS fått medel att anställa en regional utvecklingsledare inom kvinnofridsområdet på 50 procent. Utvecklingsledarna ska bland annat sprida kunskap, stärka samverkan och arbeta med systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet i länen.

I SU-Kvinnofrid är utvecklingsledarna en länk mellan deltagande verksamheter och SKR. Utvecklingsledarna deltar i SKR:s webbmöten och utbildningar, och samordnar arbetet i länen.

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Kontaktuppgifter till regionala utvecklingsledare för kvinnofrid, RSS

Informationsansvarig

 • Kerstin Wanhatalo
  Handläggare
 • Mia Ledwith
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!