Publicerad: 18 september 2019

SKL på Socialchefsdagarna 2019

Ska du till Socialchefsdagarna i Umeå 25–27 september? SKL finns självklart på plats! Kom och prata med oss i vår monter eller ta del av våra seminarier.

Socialchefsdagarna 2019 - hela programmet

SKL:s monter

Träffa våra handläggare och experter, förkovra dig i vår bokhylla eller bara häng med oss en stund. Du hittar oss i monter 405. Montern är öppen 25 och 26 september.

Koll på Kolada – se din kommuns resultat

Tid: Torsdag 26 september kl. 10–13 och 14–17 Plats: monter 405

Under torsdagen visar vi hur du får fram din kommuns resultat i databasen Kolada. Är de äldre med hemtjänst nöjda med bemötandet? Anser brukarna på gruppbostad att de får bestämma om sådant som för dem är viktigt hemma? Hur ser resultaten ut i jämförelse med andra kommuner? Camilla Eriksson från Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, visar och svarar på frågor om olika nyckeltalsjämförelser.

SKL:s seminarier

Digitalisera socialtjänsten – vad är grejen egentligen?

Tid: Onsdag 25 september kl. 11.50–12.50 Lokal: Stora kongresshallen

Socialtjänsten står inför en stor omställning där invanda arbetssätt och synsätt behöver förnyas och stödjas av smarta digitala lösningar. Var börjar man som kommun, vad ska prioriteras och vilket stöd går att få? Ta del av erfarenheter från kommunsverige och verktyg som SKL arbetar med till stöd för socialtjänstens digitalisering.

Medverkande: Pani Hormatipour, handläggare SKL, Marta Nannskog handläggare SKL, Kalle Pettersson kvalitets- och utvecklingschef, socialförvaltningen, Helsingborgs stad.

Ensamkommandes hälsa i Norden

Tid: Onsdag 25 september kl. 14.15–15.15 Lokal: Lustig

SKL ger en inramning med statistik, aktuella frågor på nationell nivå och kommunernas förutsättningar för mottagandet av ensamkommande. Nordens välfärdscenter presenterar resultat från en nordisk kartläggning om ensamkommandes hälsosituation, med fokus på psykisk hälsa. Kartläggningen inkluderar specifika utmaningar och insatser för ensamkommande flickor. På seminariet presenteras även exempel hur man kan förebygga ohälsa bland ensamkommande.

Medverkande: Ove Ledin handläggare SKL, Nina Rehn Mendoza forskare och verksamhetsledare inom folkhälsa, Nordens välfärdscenter.

Riskbruk, missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna – så här vänder vi utvecklingen!

Tid: Torsdag 26 september kl. 11.30-12.30 Lokal: Miskovsky

Psykisk hälsa är en av välfärdssamhällets stora framtidsutmaningar och området är också starkt kopplat till riskbruk, missbruk och beroende. Många gånger finns en social utsatthet och det är inte ovanligt med samsjuklighet. Seminariet utgår från SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende 13–29 år, med konkreta förslag och exempel på hur vi gemensamt kan flytta fram positionerna inom missbruks- och beroendeområdet.

Medverkande: Zophia Mellgren och Mikael Malm, samordnare SKL.

Jag ser inte till kön, jag ser till individen

Tid: Torsdag 26 september kl. 11.30-12.30 Lokal: Rose

Att utgå från den enskilda individens förutsättningar är en självklarhet inom socialtjänsten. Samtidigt finns det en risk att mötet med klienter och brukare färgas av våra egna föreställningar om kön. Forskning och erfarenhet ger många exempel på hur socialtjänsten bidrar till ojämställdhet i utredningar och beslut. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i arbetet är därför ett viktigt led i socialtjänstens kvalitetsarbete. Socialtjänsten i Umeå arbetar sedan flera år med att granska sitt arbete ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket i sin tur bidrar till mer rättssäkra beslut.

Medverkande: Åsa Furén-Thulin, chef sektionen för socialtjänst SKL, Magnus Jacobson kommunikationsstrateg jämställdhet SKL, Ida Bergström och Annie Rosén, processledare Umeå kommun.

Nu räcker det! Försörjningsstöd är ingen a-kassa eller sjukpenning

Tid: Torsdag 26 september kl. 14–15 Lokal: Miskovsky

Trots högkonjunktur och mängder av olika statliga satsningar på arbetsmarknadsåtgärder står en grupp individer fortfarande långt från arbetsmarknaden. Många av dem saknar arbetslöshetsförsäkring och socialförsäkring och är då hänvisade till att leva på ekonomiskt bistånd. SKL har de senaste åren fokuserat på att ge kommuner stöd i att bryta det långvariga biståndsmottagandet och stärka anknytningen till arbetsmarknaden. På seminariet berättar SKL om det nationella utvecklingsarbetet som pågår inom området. Kommunerna Härnösand och Borås berättar om hur de har kunnat sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd och utveckla arbetssätt för att nå personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Medverkande: Leif Klingensjö, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

Stöd till våldsutsatta – en fråga om liv eller död

Tid: Torsdag 26 september kl. 14–15 Lokal: Rose

Förra året dödades 22 kvinnor till följd av våld från en partner och mer än vart tionde barn upplever våld i familjen. Kommunerna har ett viktigt ansvar att skydda och stötta våldsutsatta – men utan struktur, tydliga mål och bra samverkan är det svårt att få till ett bra kvinnofridsarbete. Hur kommer man dit? 2018–2020 gör SKL en särskild kvinnofridssatsning som bland annat innebär stärkt stöd till den regionala nivån och kommuner. Under seminariet lyfts vikten av samverkan mellan olika aktörer i länen och det arbete som pågår i kvinnofridssatsningen just nu. Vi får även höra om Trollhättans stad, som under flera år har byggt upp ett strukturerat och långsiktigt kvinnofridsarbete.

Medverkande: Kerstin Wanhatalo, handläggare SKL:s kvinnofridssatsning, Said Niklund, förvaltningschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Trollhättans stad.

Andra seminarier där SKL medverkar

Systematisk uppföljning skapar kunskap för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i socialtjänsten

Tid: Onsdag 25 september kl. 14.15–15.15 Lokal: Stora kongresshallen

Vilken kunskap om socialtjänstens målgrupper, insatser och resultat kan lokal systematisk uppföljning på individ- och verksamhetsnivå ge? Hur har olika verksamheter i socialtjänsten gjort för att följa upp sina brukare? Vad har de lärt sig om sin verksamhet och sitt sätt att arbeta? Och hur har uppföljning bidragit till verksamhetsutveckling?

Seminariet arrangeras av Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Medverkande: Mia Ledwith, samordnare SKL, Jenny Nybom, forskare Socialstyrelsen, Sirpa Virtanen chef socialtjänsternas länsgemensamma utvecklingsresurser på Kommunförbundet Västernorrland, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer, Linda Hörnsten, enhetschef Umeå kommuns familjebehandlingsenhet, Ingeborg Arvastsson, enhetschef LSS Bergs kommun, Katrin Wiking, MAS Bergs kommun, Jonas Säleby, metodhandledare funktionshinderomsorgen Nässjö kommun.

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson

  • Sofia Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!