Publicerad 23 april 2024

Frågor och svar om Yrkesresan

De vanligaste frågorna och svaren om Yrkesresan.

Nuläge i arbetet med Yrkesresan

 • Vad är Yrkesresan?

  Yrkesresan är en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Alla kommuner erbjuds att ansluta till Yrkesresan. Yrkesresan är också en del av arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

  Yrkesresan syftar till att:

  • ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.
  • stärka kompetens och yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare.
  • bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst i hela landet.
  • erbjuda en samlad och effektiv kompetensutveckling.

   Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten
 • Vad innehåller Yrkesresan?

  I konceptet ingår introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika verksamheter inom socialtjänsten. Yrkesresan innehåller även stöd för arbetsledare och chefer i deras roll.

  Yrkesresan använder kvalitetssäkrade kunskapsunderlag från relevanta myndigheter och aktörer. Kunskapsunderlagen paketeras på ett pedagogiskt sätt utifrån kursmålen i respektive kurs.

 • Vad är aktuellt inom Yrkesresan?

  Yrkesresan Barn och unga

  Göteborgsregionen ansvarar för Yrkesresan Barn och unga, där det nu finns sex kurser för myndighetsutövande medarbetare i steget Ny samt en kurs för arbetsledare och chefer. Förberedelser pågår för att senare under 2024 öppna steget Van.

  Yrkesresan Funktionshinder utförare

  Kommunförbundet i Västernorrland är ansvarig för Yrkesresan Funktionshinder för utförare. Lärplattformen öppnades i november 2023 och den första kursen lanserades i februari 2024. Produktion av ytterligare kurser pågår.

  Yrkesresan Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning

  Kommunal utveckling i Jönköpings län har genomfört en förstudie inför en produktion av Yrkesresan Skadligt bruk och beroende för myndighetsutövande medarbetare. Planering av genomförandet pågår och första kursen lanseras under våren 2025.

  Yrkesresan Äldre, utförare

  FoU-centrum i Linköping genomförde förstudien för utförarverksamheter inom äldreomsorgen. Förstudien presenterades i oktober 2023. RSS Östergötland har fått uppdraget att producera resan. Första kursen kommer att lanseras hösten 2025 .

  Yrkesresan Funktionshinder, myndighetsutövning

  En yrkesresa som vänder sig till myndighetsutövande medarbetare inom funktionshinderområdet ska produceras inom ramen för projektperioden. Den nationella styrgruppen har beslutat att det blir Kommunförbundet i Västernorrland som producerar denna resa. Arbetet påbörjas 2025 och första kursen beräknas vara klar hösten 2026.

 • Vilka ansvar och roller finns inom Yrkesresan?

  Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens.

  SKR

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är projektägare och samordnar Yrkesresan nationellt.

  Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

  De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av yrkesresorna. RSS är en struktur på länsnivå som är organiserad på olika sätt i olika delar av landet.

  Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

  Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå inom ramen för Yrkesresan:

  RSS med regionalt uppdrag

  Alla RSS:er i Yrkesresan har i uppdrag att:

  • samordna det regionala genomförandet
  • planera och tillhandahålla kursdagar
  • kommunicera med kommunerna
  • ansvara för kursadministration
  • rekrytera och samordna utbildare
  • erbjuda support för lärplattformen.
  RSS med nationellt uppdrag

  Fem RSS:er har ett nationellt uppdrag som innebär att:

  • vara delprojektägare för en enskild yrkesresa
  • ta fram kursmål
  • producera målgruppsanpassat innehåll utifrån befintliga kunskapsunderlag
  • utveckla och förvalta den enskilda yrkesresan.

  Kommunerna

  Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling. Kommunens uppdrag innebär också att:

  • skapa förutsättningar för medarbetare att delta
  • administrera konton i lärplattformen
  • bidra med utbildare
  • medverka i utvärdering och utveckling
  • bidra i regional planering.

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen (och andra relevanta myndigheter) tillhandahåller kvalitetssäkrade kunskapsunderlag till Yrkesresan. Socialstyrelsen medverkar i ledning och styrning av Yrkesresan, både övergripande och i enskilda yrkesresor. Myndigheten medverkar också med sakkunskap i de arbetsgrupper som tar fram kurserna i yrkesresorna.

 • Hur många kommuner har anslutit till Yrkesresan?

  274 kommuner är anslutna till Yrkesresan. Det motsvarar drygt 95 procent av landets kommuner. Både små och stora kommuner i alla delar av landet är nu en del av Yrkesresan.

  Det finns fortfarande möjlighet att ansluta till Yrkesresan.

 • Finns det fortfarande möjlighet att ansluta?

  Ja, det gör det. Eftersom de lokala processerna ibland behöver få ta sin tid finns inget slutdatum för att ansluta.

  Gör så här för att ansluta:

  • Kontakta kansliet via yrkesresan@skr.se med uppgifter om namn och mejladress till person med delegation att signera avtalet för kommunen.
  • SKR skickar ut ett digitalt avtal via Visma Addo.
  • Avtalet signeras med BankID av både kommunen och SKR.
  • Meddela följande uppgifter inför fakturering: organisationsnummer, namn på kommunens referens, referenskod och GLN-nummer.
  • Adda skickar ut PUB-avtal för signering.

  Alla anslutna kommuner är med och delar på utvecklingskostnaderna och betalar därmed för hela avtalsperioden (från 2021-07-01), oavsett när kommunen ansluter. Priset är 2,28 kronor per år och antal invånare i kommunen (se vidare under frågan om Yrkesresans finansiering vad som ingår).

 • Hur kan jag få löpande information om Yrkesresan?

  Vi använder Samarbetsrum som digital arbetsyta och kommunikationskanal. I Samarbetsrum lägger vi upp information om hur arbetet med Yrkesresan utvecklas. Målgrupp är medarbetare inom kommuner, regionala samverkans- och stödstrukturer samt berörda myndigheter.

  Hör av dig till SKR:s Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum eller om du har frågor om vem som är din regionala projektledare.

 • Hur ser tidplanen ut för arbetet med Yrkesresan?

  Våren 2024

  • Successiv lansering av nya kurser i Yrkesresan Barn och unga. Van-steget öppnas för medarbetare som arbetat mer än två år i yrket.
  • Första kursen för Yrkesresan Funktionshinder utförare lanseras i februari. Fler kurser för medarbetare och chef kommer att lanseras under året.
  • Arbetet med innehållsproduktion av Yrkesresan Skadligt bruk och beroende pågår.
  • Förstudien för Yrkesresan Äldre är godkänd. Förberedelser pågår för innehållsproduktion.

Praktiska frågor gällande Yrkesresan

 • Hur finansieras Yrkesresan?

  Yrkesresan finansieras av anslutna kommuner. Finansieringen är uppdelad på två nivåer: nationell och regional avgift.

  Nationell avgift

  Den årliga nationella avgiften är 2,28 kronor gånger antalet invånare i kommunen. Avgiften betalas till SKR.

  I den nationella avgiften ingår:

  • Nationell samordning (SKR)
  • Produktion, förvaltning och utveckling av fem yrkesresor (RSS med nationellt uppdrag)
  • Utveckling och förvaltning av lärplattformen (Adda)

  Kommuner som ansluter till Yrkesresan efter 2021-07-01 ersätter de avtalsår som påbörjats innan avtalet har undertecknats, det vill säga att alla betalar för hela avtalsperioden. Detta för att alla ska bidra till utvecklingskostnaderna.

  Regional avgift

  De regionala samverkans- och stödfunktionerna (RSS) ansvarar för det regionala genomförandet av Yrkesresan. Olika RSS:er har olika kostnadsmodeller för finansiering av det regionala uppdraget.

 • Vad är lärplattformen?

  Lärplattformen är Yrkesresans webbaserade kursmiljö för medarbetare, utbildare och chefer inom socialtjänsten.

  Här finns kursmaterial i olika format (text, filmer, poddar, med mera) för förberedelser, genomförande och fördjupning. Här bokar deltagarna även sina kurstillfällen.

  För att ta del av Yrkesresan behövs ett personligt konto, som tillhandahålls av arbetsgivaren.

 • Kan privata utförare ta del av Yrkesresans innehåll?

  Inte i dagsläget, men frågan utreds. Under 2024 ska en pilot genomföras inom funktionshinderområdet.

Bakgrund till konceptet Yrkesresan

 • Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

  Yrkesresan har utvecklats på initiativ av de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) . Bakgrunden var en stor personalomsättning där mycket tid lades på introduktion och kompetensutveckling i varje enskild kommun. 2017 startade Yrkesresan som en gemensam regional satsning.

  Konceptet blev snabbt uppskattat och ett 40-tal kommuner i västra Sverige anslöt undan för undan.

  Önskemål kom från många håll i landet om att få vara med. 2018 påbörjade SKR en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner genom en nationell utformning.

  Hösten 2020 fick alla kommuner ett erbjudande om att vara med i Yrkesresan.

Informationsansvarig

 • Ulrika Freiholtz
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.