Publicerad: 22 december 2020

Frågor och svar Yrkesresan

För att ta ställning till erbjudandet om att ansluta till Yrkesresan finns här svar på de vanligaste frågorna:

Varför behövs Yrkesresan?

Yrkesresan är ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap.

Målet är omsätta kunskapen i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Det är resurseffektivt att kommuner gemensamt finansierar och utvecklar introduktion och kompetensutveckling för medarbetare istället för att tillgodose behovet i respektive kommun.

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Vem har nytta av Yrkesresan?

Ledning

Alla kommuner har samma ansvar för att bedriva socialtjänst med god kvalitet. Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är kunskapstäta verksamheter och medarbetarnas kunskap och kompetens påverkar i hög grad kvaliteten i de tjänster som erbjuds. Ett gemensamt arbete med kompetensutveckling ger förbättrade förutsättningar för att erbjuda insatser av god kvalitet och bidrar till att utjämna oönskade ojämlikheter mellan kommuner.

Det är resurseffektivt att kommuner gemensamt finansierar och utvecklar introduktion och kompetensutveckling för medarbetare istället för att tillgodose behovet i respektive kommun.

Medarbetare

Introduktion är en viktig förutsättning för att bli trygg i sin yrkesroll. Yrkesresan ger specifik färdighetsträning som inte erbjuds inom ramen för den mer generella grundutbildningen. På lärplattformen Yrkesresan finns bästa tillgängliga kunskap samlad.

Innehållet i Yrkesresan är anpassad utifrån yrkeserfarenhet. På så vis säkerställs att medarbetarna kontinuerligt erbjuds möjligheter att fördjupa och bredda sina kunskaper. Kursdagarna leds av yrkesverksamma inom professionen med bred erfarenhet från kommunerna i regionen. Att som utbildare få dela med sig av sina erfarenheter till kollegor är också en typ av yrkesutveckling.

Att vara arbetsledare och chef i dessa organisationer kräver också kontinuerlig kompetensutveckling. Yrkesresan paketerar stöd för denna målgrupp och erbjuder även möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra kommuner.

Invånare

Yrkesresan är ett verktyg för att nå kvalitet i varje möte. Alla människor som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att möta professionella medarbetare och få insatser av hög kvalitet. Det innebär både ett respektfullt bemötande och en rättssäker handläggning för att få det stöd man behöver i sin livssituation.

Vilka delar ingår i Yrkesresan?

 • Yrkesresan bygger på kvalitetssäkrat innehåll från relevanta myndigheter.
 • Konceptet består av både digitalt lärande och fysiska kursdagar som anordnas regionalt.
 • Yrkesresan utgår från tre faser i yrkeslivet: ny, van och erfaren. För varje fas finns kunskapsmål att uppnå.
 • I konceptet ingår även stöd för arbetsledare och chefer i deras roll.

Vilka yrkesresor planeras?

Fem yrkesresor ska produceras för olika områden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027.

Först ut är den yrkesresa som vänder sig till medarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Denna resa har producerats av Göteborgsregionen och använts sedan 2017. Nu lyfts den in i det nationella konceptet Yrkesresan med planerad start hösten 2021.

Det är viktigt att kommande yrkesresor bygger på de behov som finns i kommunerna. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) får i uppdrag att sammanställa kommunernas behov regionalt och SKR:s socialchefsnätverk prioriterar bland förslagen. Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom socialtjänsten. De ansvarar för förstudier av föreslagna områden.

Partnerskap socialtjänst

Slutligt beslut om kommande yrkesresor fattas av styrgruppen för Yrkesresan som också utser de RSS:er som ska få nationellt ansvar för de nya resorna.

Processen med att besluta om kommande fyra yrkesresor påbörjas under våren 2021.

Hur går det till att ansluta sig till Yrkesresan?

 1. Den 27 november 2020 skickades erbjudandet till central e-postadress i alla kommuner.
 2. Registrator ansvarar för att förmedla mejlet till förvaltningschefer med ansvar för socialtjänstens verksamheter.
 3. Senast den 15 februari 2021 önskas svar från alla kommuner, alltså oavsett om man beslutar att ansluta till Yrkesresan eller inte.
 4. Svar lämnas via länk i erbjudandet. Länken är unik för respektive kommun och kan användas till ett svar. Det innebär att kommuner som organiserar socialtjänstfrågorna inom flera förvaltningar behöver samordna ett gemensamt svar.
 5. Om kommunen väljer att ansluta till Yrkesresan skickas en bekräftelse till uppgiftslämnaren via mejl inom ungefär en vecka.
 6. Efter den 15 februari kommer avtal att tecknas mellan respektive kommun och Sveriges Kommuner och Regioner.
 7. Om din kommun inte har fått erbjudandet av någon anledning så vänligen kontakta oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Hur finansieras Yrkesresan?

Yrkesresan finansieras av de kommuner som väljer att ansluta sig genom avgifter på nationell och regional nivå.

Nationell nivå

Finansieringsmodellen bygger på att kostnaden fördelas på antalet invånare i de anslutna kommunerna. Maxpriset för den nationella avgiften är 2,28 kronor per invånare och år. Det innebär att priset för tjänsten blir lägre ju fler kommuner som deltar.

Vid erbjudandet till kommunerna kommer ett så kallat maxpris att anges. Det innebär att priset för tjänsten inte kan bli högre - men däremot lägre om många kommuner ansluter. Maxpriset beräknas på att 60 procent av landets invånare omfattas av tjänsten.

SKR fakturerar kommunerna på årlig basis.

Om inte tillräckligt många kommuner ansluter till konceptet kan tjänsten inte erbjudas enligt presenterat upplägg.

Regional nivå

Avgiften till den regionala nivån avgörs av varje regional samverkans- och stödstruktur (RSS). Göteborgsregionen exempelvis har i sitt arbete med Yrkesresan 2017 – 2020 använt sig av en tvådelad modell med en fast avgift (för projektledning m.m) och en rörlig avgift (för kursdagar).

Vilka avtal ska tecknas?

Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regional och kommunala nivån.För att tydliggöra ansvarsfördelningen upprättas avtal mellan aktörerna. Avtalen syftar till att skriftligt reglera samarbetsformerna för att på så sätt skapa tydlighet och minska parternas risker.

Följande avtal kommer att upprättas:

1. Mellan SKR och respektive kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i avtalet.Avtal mellan SKR och kommun (PDF, nytt fönster) 

2. Mellan SKR och RSS med nationellt uppdrag avseende produktion av yrkesresa.

3. Mellan SKR och RSS med regionalt uppdrag avseende support lärplattform.

Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

Yrkesresan har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) och började användas 2017. Kompetensprogrammet blev snabbt uppskattat och används idag av 39 kommuner i västra Sverige.

2018 fick SKR ett uppdrag av socialchefsnätverket att göra en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en nationell utformning. I förstudien belystes såväl innehåll som organisatoriska, tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar. Resultatet visade att det skulle vara möjligt att göra Yrkesresan till ett nationellt koncept.

I början av 2020 skickades en intresseförfrågan till samtliga kommuner om man var beredd att stödja ett fortsatt arbete för att utveckla Yrkesresan nationellt. 238 kommuner ställde sig positiva till frågan, vilket motsvarar 82% av landets kommuner.

Under hösten 2020 har förberedelserna fortsatt för att erbjuda kommunerna möjlighet att ansluta till Yrkesresan.

Vilka ansvar och roller finns inom Yrkesresan?

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ansvarar för nationell samordning av Yrkesresan. Det innebär bland annat avtalsfrågor, ansvar för och medverkan i olika nätverk, beredning inför styrgruppens möten samt ekonomisk hantering. SKR har det övergripande ansvaret för konceptet vad gäller utformning och innehåll i de olika resorna.

Regionala samverkan- och stödstrukturer (RSS)

De regionala samverkan- och stödstrukturerna är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå:

RSS med regionalt ansvar

Följande uppdrag har alla RSS:er som medverkar i Yrkesresan:

 • Samordna och informera
 • Planera och tillhandahålla kursdagar
 • Ansvara för kursadministration
 • Rekrytera utbildare
 • Erbjuda support för lärplattformen

RSS med nationellt ansvar

Följande uppdrag kommer maximalt fem RSS:er att ha:

 • Vara projektägare för enskild yrkesresa
 • Ta fram kunskapsmål
 • Producera innehåll
 • Utbilda utbildare i övriga RSS:er
 • Förvalta och vidareutveckla den enskilda yrkesresan

Kommunerna

Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är basen för Yrkesresan. Kommunens uppdrag innebär också att:

 • Administrera användare i lärplattformen
 • Bidra med utbildare
 • Medverka i utvärdering och utveckling
 • Bidra i regional planering

Informationsansvarig

 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!