Publicerad 2 november 2023

Frågor och svar om Yrkesresan

De vanligaste frågorna och svaren om Yrkesresan.

Nuläge i arbetet med Yrkesresan

 • Vad är Yrkesresan?

  Yrkesresan är en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Alla kommuner erbjuds att ansluta till Yrkesresan. Yrkesresan är också en del i den nationella kunskapsstyrningen inom socialtjänsten.

  Yrkesresan syftar till att:

  • ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.
  • stärka kompetens och yrkesstolthet bland socialtjänstens medarbetare.
  • bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst i hela landet.
  • erbjuda en samlad och effektiv kompetensutveckling.

   Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten
 • Vad innehåller Yrkesresan?

  I konceptet ingår introduktion och kompetensutveckling för medarbetare i olika verksamheter inom socialtjänsten. Yrkesresan innehåller även stöd för arbetsledare och chefer i deras roll.

  Yrkesresan använder kvalitetssäkrade kunskapsunderlag från relevanta myndigheter och aktörer. Kunskapsunderlagen paketeras på ett pedagogiskt sätt utifrån kursmålen i respektive kurs.

 • Vad är aktuellt inom Yrkesresan?

  Yrkesresan Barn och unga

  I september 2022 lanserades den första kursen i Yrkesresan Barn och unga: ”Handläggning med barnet i centrum”. Produktion av övriga kurser pågår eller påbörjas under 2023 och kommer att lanseras successivt.

  Göteborgsregionen tar fram innehållet i kurserna i samarbete med representanter från RSS och Socialstyrelsen.

  Yrkesresan Funktionshinder utförarverksamheter

  Kommunförbundet i Västernorrland är ansvarig för Yrkesresan Funktionshinder för utförarverksamheter. Arbetet med att ta fram innehållet har påbörjats under hösten 2022 och lansering av den första kursen planeras till hösten 2023.

  Yrkesresan Missbruk och beroende

  En förstudie inför en produktion av Yrkesresan Missbruk och beroende för myndighetsutövande medarbetare har genomförts av Kommunal utveckling i Jönköpings län. Planering av genomförandet pågår och första kursen lanseras preliminärt under hösten 2024.

  Yrkesresan Äldre

  FoU-centrum i Linköping genomförde förstudien för utförarverksamheter inom äldreomsorgen. Förstudien presenterades i oktober 2023. RSS Östergötland har fått uppdraget att producera resan. Första kursen kommer att lanseras 2025.

  Yrkesresan Funktionshinder myndighet

  En yrkesresa som vänder sig till myndighetsutövande medarbetare inom funktionshinderområdet ska produceras inom ramen för projektperioden. Inget beslut är fattat om vilken RSS som ska ansvara för att ta fram denna resa.

 • Vilka ansvar och roller finns inom Yrkesresan?

  Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens.

  SKR

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

  Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)

  De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. RSS är en struktur på länsnivå som är organiserad på olika sätt i olika delar av landet.

  Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

  Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå inom ramen för Yrkesresan:

  RSS med regionalt uppdrag

  Alla RSS:er som medverkar i Yrkesresan har i uppdrag att:

  • samordna det regionala genomförandet
  • planera och tillhandahålla kursdagar
  • kommunicera med kommunerna
  • ansvara för kursadministration
  • rekrytera utbildare
  • erbjuda support för lärplattformen.
  RSS med nationellt uppdrag

  Fem RSS:er har ett nationellt uppdrag som innebär att:

  • vara delprojektägare för en enskild yrkesresa
  • ta fram kursmål
  • inventera och paketera kunskapsunderlag
  • producera och publicera innehåll
  • utveckla och förvalta den enskilda yrkesresan.

  Kommunerna

  Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling. Kommunens uppdrag innebär också att:

  • skapa förutsättningar för medarbetare att delta
  • administrera konton i lärplattformen
  • bidra med utbildare
  • medverka i utvärdering och utveckling
  • bidra i regional planering.

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen (och andra relevanta myndigheter) tillhandahåller kvalitetssäkrade kunskapsunderlag till Yrkesresan. Socialstyrelsen medverkar i ledning och styrning av Yrkesresan, både övergripande och i enskilda yrkesresor.

 • Hur många kommuner har anslutit till Yrkesresan?

  273 kommuner är anslutna till Yrkesresan. Det motsvarar drygt 90 procent av landets kommuner. Både små och stora kommuner i alla delar av landet är nu en del av Yrkesresan.

  Det finns fortfarande möjlighet att ansluta till Yrkesresan.

 • Finns det fortfarande möjlighet att ansluta?

  Ja, det gör det. Eftersom de lokala processerna ibland behöver få ta sin tid finns inget slutdatum för att ansluta.

  Gör så här för att ansluta:

  • Kontakta kansliet via yrkesresan@skr.se med uppgifter om namn och mejladress till person med delegation att signera avtalet för kommunen.
  • SKR skickar ut ett digitalt avtal via Visma Addo.
  • Avtalet signeras med BankID av både kommunen och SKR.
  • Meddela följande uppgifter inför fakturering: organisationsnummer, namn på kommunens referens, referenskod och GLN-nummer.
  • Adda skickar ut PUB-avtal för signering.

  Alla anslutna kommuner är med och delar på utvecklingskostnaderna och betalar därmed för hela avtalsperioden (från 2021-07-01), oavsett när kommunen ansluter. Priset är 2,28 kronor per år och antal invånare i kommunen (se vidare under frågan om Yrkesresans finansiering vad som ingår).

 • Hur kan jag få löpande information om Yrkesresan?

  Vi använder Samarbetsrum som digital arbetsyta och kommunikationskanal. I Samarbetsrum lägger vi upp information om hur arbetet med Yrkesresan utvecklas. Målgrupp är medarbetare inom kommuner, regionala samverkans- och stödstrukturer samt berörda myndigheter.

  Hör av dig till SKR:s Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum eller om du har frågor om vem som är din regionala projektledare.

 • Hur ser tidplanen ut för arbetet med Yrkesresan?

  Hösten 2023

  • Successiv lansering av nya kurser Yrkesresan Barn och unga.
  • Första kursen för Yrkesresan Funktionshinder utförare lanseras i slutet av hösten.
  • Arbetet med innehållsproduktion av Yrkesresan Missbruk och beroende påbörjas.
  • Förstudien för Yrkesresan Äldreomsorg presenteras för Nationella styrgruppen i september och beslut om det blir produktion fattas i oktober.

Praktiska frågor gällande Yrkesresan

 • Vilka avtal ska tecknas?

  Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. För att tydliggöra ansvarsfördelningen upprättas avtal som syftar till att reglera och tydliggöra samarbetsformerna.

  Följande avtal tecknas på nationell nivå mellan parterna i Yrkesresan:

  1. Mellan SKR och respektive kommun avseende tillgång till kompetensutvecklingskonceptet.
  2. Mellan SKR och RSS med nationellt uppdrag avseende produktion av yrkesresa.
  3. Mellan Adda och respektive kommun avseende hantering av personuppgifter (PUB-avtal).
  4. Mellan Adda och RSS:erna (underbiträdesavtal)

  Avtalsperioden är sju år och signering av avtalen sker digitalt.

 • Hur finansieras Yrkesresan?

  Yrkesresan finansieras av anslutna kommuner. Finansieringen är uppdelat på två nivåer: nationell och regional avgift. 

  Nationell avgift

  Den nationella avgiften per år är 2,28 kronor gånger antalet invånare i kommunen. Avgiften betalas till SKR.

  I den nationella avgiften ingår:

  • Nationell samordning (SKR)
  • Produktion, förvaltning och utveckling av fem yrkesresor (RSS med nationellt uppdrag)
  • Utveckling och förvaltning av lärplattformen (Adda)

  Kommuner som ansluter till Yrkesresan efter 2021-07-01 ersätter de avtalsår som påbörjats innan avtalet har undertecknats, det vill säga att alla betalar för hela avtalsperioden. Detta för att alla ska bidra till utvecklingskostnaderna.

  Regional avgift

  De regionala samverkans- och stödfunktionerna (RSS) ansvarar för det regionala genomförandet av Yrkesresan. Olika RSS:er har olika kostnadsmodeller för finansiering av det regionala uppdraget.

 • Hur fungerar Yrkesresan för mig som medarbetare?

  Om du är medarbetare i en kommun som är ansluten till Yrkesresan skapar din arbetsledare/chef ett konto till lärplattformen. Beroende på hur lång tid du har arbetat i yrket blir du behörig till ett av tre steg.

  Varje steg innehåller olika kurser och kurserna består av tre delar:

  • Förberedelser
  • Kurstillfällen
  • Fördjupning efter

  Förberedelseuppgifterna inför kursdagarna är obligatoriska och görs individuellt via checklista och länkar i lärplattformen. Uppgifterna består av relevant innehåll från kvalitetssäkrade underlag och är i olika format: texter från till exempel handböcker, podcasts och film.

  Kursdagarna planeras och genomförs av RSS. Vissa kursdagar erbjuds på plats, andra erbjuds digitalt. Kursdagarna bygger på förberedelserna och lägger fokus på fördjupning via övningar, dialog och process.

  Efter kursdagarna erbjuds checklista med förslag på fördjupningsuppgifter. Dessa är inte obligatoriska men är ett stöd för att lära sig mer.

 • Vad är lärplattformen?

  Lärplattformen är Yrkesresans webbaserade kursmiljö för medarbetare, utbildare och chefer inom socialtjänsten.

  Här finns kursmaterial i olika format (text, filmer, poddar, med mera) för förberedelser, genomförande och fördjupning. Här bokar deltagarna även sina kurstillfällen.

  För att ta del av Yrkesresan behövs ett personligt konto, som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Flera yrkesresor

 • Varför genomförs förstudier?

  Det första steget i processen att ta fram en yrkesresa är att göra en förstudie. Förstudien syftar till att ge ett underlag inför beslut om produktion av en yrkesresa.

  Förstudien ska beskriva målgruppen, behoven av strukturerad introduktion och kompetensutveckling samt beskriva förutsättningarna för att utveckla en yrkesresa bland annat genom att kartlägga vilka kunskapsunderlag som finns. Med utgångspunkt i förstudiens resultat och rekommendationer fattar den nationella styrgruppen för Yrkesresan sitt beslut.

Bakgrund till konceptet Yrkesresan

 • Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

  Yrkesresan har utvecklats på initiativ av de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) . Bakgrunden var en stor personalomsättning där mycket tid lades på introduktion och kompetensutveckling i varje enskild kommun. 2017 startade Yrkesresan som en gemensam regional satsning.

  Konceptet blev snabbt uppskattat och ett 40-tal kommuner i västra Sverige anslöt undan för undan.

  Önskemål kom från många håll i landet om att få vara med. 2018 påbörjade SKR en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner genom en nationell utformning.

  Hösten 2020 fick alla kommuner ett erbjudande om att vara med i Yrkesresan.

Informationsansvarig

 • Ulrika Freiholtz
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.