Publicerad: 22 maj 2019

Fråga och svar

Vad omfattar rekommendationen?

Tillgång till och möjlighet att påverka:

  • De kvalitetsregister som kommunerna använder - Senior alert, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, (BPSD), Svenska Palliativregistret, Rikssår och SveDem (beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr).
  • Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet och övrigt stöd till utveckling av systematisk uppföljning (beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr).
  • Nationell samordning genom mötesplatser och dialog för gemensam utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr).

Samlad kostnad för tilläggsfinansieringen = 19,5 mkr/årligen 2020-2023 varav de medel som avser kvalitetsregister betalas ut till respektive kvalitetsregister.

Kostnaden per kommun påverkas inte av hur många kommuner som väljer att anta rekommendationen.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!