Publicerad: 10 mars 2020

Fråga och svar

Vad omfattar rekommendationen?

Tillgång till och möjlighet att påverka:

  • De kvalitetsregister som kommunerna använder - Senior alert, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, (BPSD), Svenska Palliativregistret, Rikssår och SveDem.
  • Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet och övrigt stöd till utveckling av systematisk uppföljning.
  • Nationell samordning genom mötesplatser och dialog för gemensam utveckling av kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Samlad kostnad för rekommendationen = 19,5 mkr/årligen 2020-2023 varav de medel som avser kvalitetsregister betalas ut till respektive kvalitetsregister.

Kostnaden per kommun påverkas inte av hur många kommuner som väljer att anta rekommendationen.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!