Publicerad: 27 november 2019

Fråga och svar

Vad finns det för vinster för min kommun att anta rekommendationen?

Människor förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Register- och enkätdata ger vägledning och underlag för förbättringsarbete och framtida forskning.

För kommunerna ger kvalitetsregister och brukarenkäter möjlighet till bättre beslutsfattande och dessutom möjligheter för kommuner att jämföra erfarenheter, arbetssätt och resultat och på det sättet lära av varandra.

Kvalitetsregister och brukarundersökningar ger möjligheter till utveckling och fördjupning inom ett arbetsfält där behovet av ytterligare forskning är stort.

Kvalitetsregister gör skillnad

Det finns flera konkreta och goda exempel av hur kvalitetsregister gjort skillnad i hur den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs.

  • Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar. En halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.
  • Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 procent.
  • Genom att mäta beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) och arbeta strukturerat med att kartlägga förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD, ta reda på bakomliggande orsaker, sätta in lämpliga åtgärder för att minska BPSD och sedan utvärdera effekten av de insatta åtgärderna så minskar förekomsten av symptom över tid.

Brukarundersökningar ger förutsättningar till förbättringsarbete

Brukarundersökningarna inom IFO och funktionshinderområdet har gett hälften av Sveriges kommuner förutsättningar att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 25 000 brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i socialtjänstens verksamheter.

Nationell samordning genererar mervärde

Genom nationell samordning och nationella mötesplatser, och genom stöd från SKR, kan kommunerna tillsammans med SKR utveckla arbetet med systematisk uppföljning, verksamhetsutveckling och ett evidensbaserat arbetssätt. Samordningen och stödet som SKR kan erbjuda innebär att SKR planerar och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför stöd och gemensam utveckling.

Samordningen, stödet och utvecklingen innebär behov av både fysiska och digitala möten. Genom en gemensam finansiering kan kommunerna i samverkan långsiktigt delta i och säkerställa avgörande komponenter för ett nationellt gemensamt kunskapsstyrningsarbete inom socialtjänstområdet – med stöd av SKR.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot