Publicerad: 29 november 2019

Personlig assistans

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår personlig assistans. Verksamheter ska bidra till jämlikhet och full delaktighet i samhället för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra.

De som tillhör en personkrets och söker personlig assistans kan ha rätt till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Det är kommunen (LSS) eller Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken) som tar beslut om personlig assistans. Det beror på hur många timmar som grundläggande behov uppgår till.

Efter domar från Högsta förvaltningsdomstolen har Försäkringskassan förändrat bedömningsgrunderna för assistansersättning. Det innebär att kommuner och regioner också behöver förändra sitt arbete kring personlig assistans, speciellt då gällande hälso- och sjukvårdsinsatser och egenvård.

Checklista inför utarbetande av överenskommelse/samarbetsformer

Checklistan kan användas som ett stöd inför utarbetande av överenskommelse/samarbetsformer mellan kommuner/regioner gällande hälso- och sjukvård inom personlig assistans.

Checklista överenskommelser/samarbetsformer hälso- och sjukvård inom personlig assistans (PDF, öppnas i nytt fönster)

Varför har vi tagit fram en checklista?

SKR har tagit fram en checklista för att underlätta arbetet med att teckna överenskommelser/samarbetsavtal gällande hälso- och sjukvård inom personlig assistans.

Efter Försäkringskassans ändrade praxis gällande assistansersättning för hälso- och sjukvård och så kallad egenvård har kommunerna fått ett större ansvar för personer som fått indragen assistansersättning.

En grupp som inte längre kan få assistans är de som enbart haft hjälp med så kallad egenvård. Det kan bli svårt för kommuner och regioner att hitta lösningar för dessa personer inom nuvarande lagstiftning.

Exempel på överenskommelser/avtal

För att hitta en pragmatisk lösning och kostnadsfördelning mellan kommuner och regioner tills eventuell lagförändring trätt i kraft gör flera regioner överenskommelser gällande hälso- och sjukvårdsinsatser. De regioner som är klara i november 2017 är Kronoberg, Västmanland och Västerås stad samt Uppsala.

Här finns exempel på avtal och överenskommelser samt en intervju med Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning Västerås.

Exempel på avtal Västerås stad och Region Västmanland (PDF, öppnas i nytt fönster)

Intervju med Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, Västerås om avtalet mellan Västerås stad och Region Västmanland

Överenskommelse gällande assistans och egenvård för barn mellan Region Uppsala och länets kommuner (PDF, öppnas i nytt fönster)

Processbeskrivning samverkan assistans och egenvård för barn mellan Region Uppsala och länets kommuner (PDF, öppnas i nytt fönster)

LSS-utredningen

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg överlämnade den 10 januari 2019 betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) till övergångsregeringen. SKR ska nu diskutera utredningens alla förslag i detalj med sina medlemmar.

Betänkande av LSS-utredningen - Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!