Publicerad: 29 november 2019

Fakta om socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.

Statistik inom socialtjänstens olika verksamhetsområden

Social barn- och ungdomsvård

För närvarande saknas det nationell statistik kring hur många barn och unga som är föremål för insatser genom socialtjänsten. Statistiken visar idag endast uppgifter för barn och unga med ett fullständigt personnummer och de senaste uppgifterna är för 2016.

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2016, Socialstyrelsen

Missbruks- och beroendevård

 • 304 personer tvångsvårdades på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 30 procent var kvinnor
 • Drygt 2000 vuxna fick frivillig institutionsvård, varav 25 procent var kvinnor
 • 6 200 vuxna personer med missbruk hade bistånd för boende, varav 25 procent var kvinnor
 • 11 300 vuxna personer med missbruk fick individuellt behovsprövade insatser, en tredjedel var kvinnor den 1 november 2018

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2018 Socialstyrelsen

Familjerätt och familjerådgivning

 • 22 783 barn berördes av samarbetssamtal (samtal för att nå enighet om vårdnad, boende och umgänge)
 • 6 243 barn berördes av vårdnads-, boende och umgängesutredning (underlag för att domstol ska kunna besluta om vårdnad, boende eller umgänge)
 • 38 692 ärenden pågick inom den kommunala familjerådgivningen under året.

Statistik om familjerätt för 2018, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statistik om familjerådgivning för 2018, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ekonomiskt bistånd

 • 215 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under året
 • 10,7 miljarder kronor betalades ut till hushåll
 • 408 000 personer var biståndsmottagare, varav 264 000 var vuxna. 124 000 var kvinnor, 140 000 män och 144 000 barn.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var cirka 22 procent mellan 18 och 24 år.
 • 36 procent av vuxna biståndsmottagare fick bistånd under minst 10 månader av kalenderåret (så kallad långvarigt ekonomiskt bistånd)
 • 50 procent av vuxna biståndsmottagare fick biståndet på grund av arbetslöshet.

Statistik om ekonomiskt bistånd, siffror för år 2017 publicerade 2018, Socialstyrelsen

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd

Antalet personer som får bistånd för boende har ökat kraftigt de senaste tio åren.

 • 1 november 2017 hade 14 500 personer bistånd till boende. Det är en ökning med 76 procent sedan 2008.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2017, Socialstyrelsen

Gruppens omfattning

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brottsoffer, personer som har ett spelmissbruk, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll.

Gemensamt för gruppen är att personerna är i behov av insatser som inte är relaterade till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel.

Kundnöjdhet

Majoriteten av brukarna var 2018 nöjda med individ- och familjeomsorgens insats:

 • 85 procent var sammantaget nöjda med det stöd de fått från socialtjänsten.
 • Över 80 procent av de svarande föräldrarna och ungdomarna är sammantaget nöjda med stödet de fått från socialtjänsten.
 • Över 80 procent av de ensamkommande barnen och unga är sammantaget nöjda och 90 procent av de vuxna som fått stöd mot sitt missbruk.
 • Cirka 70 procent av de svarande föräldrarna och ungdomarna anser att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
 • Drygt 80 procent av de ensamkommande barnen och unga samt 85 procent av de vuxna som fått stöd mot sitt missbruk anser att deras situation förbättrats.
 • Missbruksvården fick genomgående högst resultat på frågorna i undersökningen.

Statistik från SKR:s brukarundersökning 2018

Informationsansvarig

 • Mikael Mattsson Flink
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!