Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vad gäller om anhöriga av olika skäl vill sätta upp en kamera i den enskildes hem?

Kamerabevakningslagen gäller den inte kamerabevakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Den informationsplikt som annars följer av den lagen gäller därmed inte.

Om den enskildes hem dessutom är en arbetsplats för exempelvis hemtjänstpersonal, riskerar även dessa att filmas. Här är rättsläget oklart för var gränsen går för privat personuppgiftsbehandling. Det finns uttalanden som ger vid handen att den är avgränsad till personens privatliv och hushåll, det vill säga familjemedlemmar. Det skulle innebära att kameraanvändningen som registrerar hemtjänstpersonal faller utanför privatundantaget eftersom de inte är familjemedlemmar. I så fall gäller GDPR och brukaren/brukarens anhöriga måste ha personalens samtycke om kameran registrerar dem, alternativt ska kameran vara avstängd när personal finns i boendet. Skyltar ska också sättas upp om kameraanvändning i bostaden.

Även den så kallade hyreslagen (12 kap jordabalken) kan påverka, men rättsläget kring hela frågan om privat kamerabevakning i hemmet är än så länge oklart.

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!