Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vad innebär hypotetiskt samtycke?

Med hypotetiskt samtycke förstås att något samtycke faktiskt inte föreligger från den det gäller, men att personen skulle ha samtyckt till åtgärden om han eller hon hade givits tillfälle att ta ställning i frågan. Socialstyrelsen har konstaterat att det i lagstiftningen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst inte klarlagts under vilka omständigheter ett hypotetiskt samtycke får användas.

I betänkandet ”Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och forskning” (SOU 2015:80) anges att det inte finns några regler som innehåller uttryckliga krav på samtycke eller krav på hur ett samtycke ska lämnas inom socialtjänstområdet. Utredaren anger att det därför torde finnas ett visst utrymme att använda olika former av så kallade presumerade, och i vissa fall hypotetiska, samtycken men det är oklart i vilka situationer och under vilka förutsättningar.

Personer som har demenssjukdom eller demensliknande symptom har alla en individuell problematik och deras förmåga att lämna samtycke till olika tekniska lösningar skiljer sig åt. Förmågan kan också variera för den enskilde individen från dag till dag. Detta betyder att verksamheten alltid måste arbeta systematiskt för att göra den enskilde delaktig utifrån dennes förmåga och ständigt överväga om ett samtycke kan anses föreligga.

Det är dock inte ovanligt att dessa personer saknar kognitiv förmåga att förstå utformning och funktion av olika typer av tekniska lösningar. Det är inte heller ovanligt att dessa personer saknar förmåga att ge uttryck för sin inställning. Detta medför att det enda samtycke som kan bli aktuellt är ett hypotetiskt samtycke.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!