Publicerad: 13 juni 2019

Fråga och svar

Allmänt om samtycke

Med undantag för de situationer när tvångslagstiftning är tillämplig bygger såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst på samtycke.

Det finns olika typer av samtycke – uttryckligt, presumerat, hypotetiskt och konkludent samtycke – som alla avser olika sätt att samtycka till vård eller omsorgsinsatser.

När det finns ett samtycke till vård, har vårdgivaren rätt att behandla personuppgifter för de syften som anges i patientdatalagen. Behandlingen av personuppgifter är i de fallen således tillåten i lag. Har en person lämnat sitt samtycke till vård, ska personuppgifter hanteras enligt patientdatalagen och det åligger vårdgivaren/huvudmannen att ansvara för den hanteringen. Inget ytterligare samtycke från vårdtagaren behövs.

Även inom socialtjänsten ska omsorgstagaren samtycka till insatser. Det finns dock inte någon lag som ger omsorgsgivaren samma rätt och skyldigheter att behandla personuppgifter, som det finns inom vården. Det finns en dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen men den motsvarar inte skyldigheterna som en vårdgivare har enligt patientdatalagen. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänstlagen, den så kallade SoL-PUL, har ett annat syfte än patientdatalagen. Det innebär att när en behandling av personuppgifter inte är en del av att fullgöra sin dokumentationsskyldighet, så måste behandlingen antingen ske med samtycke eller ha stöd i GDPR:s bestämmelser om när behandling av personuppgifter får ske utan samtycke.

Det samtycke som krävs enligt GDPR kan inte vara presumerat, hypotetiskt eller konkludent.

Både hälso- och sjukvården och socialtjänsten hanterar integritetskänsliga personuppgifter. Behandling av personuppgifter och informationssäkerhet ska finnas med vid bedömning av behov och risker, precis som för andra insatser. Såväl GDPR som patientdatalagen och lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten säger att hantering av personuppgifter ska ske så att det inte föreligger risk för att uppgifterna används på felaktigt sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!