Publicerad 22 april 2021

Beställarnätverk för Framtidens Samhällen

SKR har tillsammans med ett 15-tal kommuner ett beställarnätverk som samverkar med syftet att öka svenska kommuners förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.

Arbete under 2020

Beställarnätverket för Framtidens Samhällen arbetar för att främja goda inköp av välfärdsteknik som ska underlätta och förbättra kommunernas upphandlingar av befintlig teknik. Det handlar dels om vad kommunen kan upphandla idag, men också det som ska driva marknaden och få fram nya innovationer som möter behov och efterfrågan hos kommunerna.

Vägledning för framtidens samhällen ska tas fram

Behovet av vägledning och nationella riktlinjer för att digitalisera kommuner och regioner är stort. Vi behöver brygga över kunskapsområden genom samverkan, för att kunna skapa smarta samhällen och kvalitetssäkra välfärden. Samverkan är grundpelaren att bygga alla utvecklingsinitiativ kring.

Under 2020 ska beställarnätverket utgå från samverkan i sin kommande vägledning och fokusera på infrastruktur, IoT (Internet of things) och Välfärdsteknik. Vi ska producera en vägledning för att skapa smarta, hållbara och trygga samhällen. Vägledningen kommer att beskriva vikten av samspelet mellan infrastruktur, välfärdsteknik och IoT för hållbar digital transformation av kommuner och regioner. Vägledningen kommer att följa upphandlingsmyndighetens inköpsprocess.

Vägledningen

Detta är tredje versionen av Vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Nytt i denna version är en Checklista för de tre zonerna i inköpsprocessen, samt metodikstöd för att inkludera användbarhet med hjälp av scenariobeskrivning i Zon 1. Checklistan syftar till att få en enkel överblick över vad som behöver genomföras för att framgångsrikt upphandla välfärdsteknik.

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Upphandling av välfärdsteknik

Beställarnätverkets uppdrag

SKR har i en överenskommelse med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova enats om uppdrag och finansiering för Beställarnätverk för Framtidens Samhällen för 2017-2019.

Uppdraget är att underlätta arbetet med att upphandla välfärdsteknik genom att publicera rekommendationer som andra kommuner kan använda, samt att stimulera innovation och utvecklingen av nya tjänster genom att kommunicera behov och utmaningar till marknaden.

Beställarnätverket väljer själva vilka frågor som ska prioriteras men de ska ha fokus på frågor där enskilda kommuner har svårt att nå framgång på egen hand. Det kan handla om:

  • vinster med att agera lika – marknaden uppskattar enhetliga krav
  • att det är svårt att göra själv – tillsammans kan man bygga kunskap
  • att det är resurskrävande – bra att kunna dela på bördan.

Sammansättning av gruppen

Deltagarna har god kompetens och stort engagemang i de aktuella frågorna. Utöver kommunerna medverkar också kommunalförbund och Adda (tidigare SKL Kommentus). Utifrån valda ämnen kommer brukare att direkt involveras i gruppen eller i deltagande kommuner. Företag och branschorganisationer ingår inte i gruppen men är en viktig samverkanspart och gruppen för en kontinuerlig dialog med marknaden.

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov. Beställarnätverk erbjuder ett tätt och nära samarbete, men det innebär inte att de medverkande förvaltningarna och bolagen nödvändigtvis är bundna av gemensamma upphandlingar.

Utöver att främja kommunala upphandlingar av välfärdsteknik, ska beställarnätverket medverka till att stimulera bildandet av fler beställarnätverk samt dela erfarenheter till kommuner och marknadens leverantörer.

Läs mer om beställarnätverk på Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsfrågor

Gruppen arbetar med frågor som hänger nära samman med upphandlingsprocessen, till exempel behovs- och riskanalys, samt utvärdering. Fokus är dock att ta fram underlag som kunskap, analyser, metoder och rekommendationer om till exempel krav och kriterier som kan användas av kommuner i samband med upphandling. Arbetet präglas av en strävan att möjliggöra innovationsupphandlingar. En viktig del är att få fram väl fungerande funktionskrav inklusive metoder för prövning och utvärdering av sådana.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset