Publicerad: 19 november 2020

Tjänster, socialtjänstens digitalisering

SKR-koncernen erbjuder flera konkreta tjänster, som kan användas i arbetet med socialtjänstens digitalisering.

De flesta kommuner använder sig idag av flera olika digitala tjänster, som kopplas till verksamheter inom omsorg och socialtjänst. En del tjänster kan vara lokalt utvecklade eller inköpta, medan andra finns tillgängliga för alla kommuner, efter gemensam nationell utveckling eller upphandling.

Trygghetslarm

Genom SKR:s dotterbolag SKL Kommentus finns ett ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning, med syftet att stödja övergången från analog till digital teknik för trygghetslarmen. Ramavtalet sträcker sig till 2019-10-16. En ny upphandling pågår för at fortsätta att driva den digitala utvecklingen framåt för tillförlitliga larmsystem. Det nya avtalet planeras vara på plats i september 2020.

Befintligt ramavtal Trygghetslarm och larmmottagning, SKL Kommentus

Ny upphandling av avtal för Trygghetslarm och larmmottagning, SKL Kommentus

Taligenkänning för dokumentation

Genom verktyg för taligenkänning kan socialsekreterarens dokumentationsarbete bli enklare. En studie som SKR genomfört visar på både tidsvinster, minskad stress och ökad effektivitet. Taligenkänning går att avropa genom ramavtal hos SKL Kommentus.

Taligenkänning för socialtjänsten

Ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänst, SKL Kommentus

SSBTEK för ekonomiskt bistånd

SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och kan ta beslut snabbare.

SSBTEK

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap

Digital underrättelse är en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i verksamhetssystemet.

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap

Skatteverkets beskrivning för hur kommunen ansluter sig till tjänsten

FamiljehemSverige

Tjänsten FamiljehemSverige har utvecklats för att förenkla kommunernas mottagande av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. E-tjänsten skattar intresseanmälningar och gör det lättare för kommunen att sortera och prioritera.

Om tjänsten FamiljehemSverige

Utvärderingsverktyget LIKA för socialtjänsten

LIKA Socialtjänst består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan, inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Förvaltnings- eller verksamhetschef gör en självskattning och får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan utifrån det. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget för LIKA-socialtjänsten

Digitaliseringssnurran – beräkningsverktyg för nytta

Post- och telestyrelsen, PTS, har tagit fram flera olika beräkningsverktyg för att beräkna och visualisera nyttan av en investering. Inom socialtjänsten handlar det om digitaliseringssnurror för hemtjänst (digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare) och socialtjänst (digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd).

Digitaliseringssnurran

Egen upphandling

För den som gör egen upphandling av välfärdstekniktjänster, finns en särskild vägledning med rekommendationer för hur den som upphandlar ska gå tillväga. Vägledningen är framtagen av beställarnätverk välfärdsteknik, med personer från kommuner, SKR och Kommentus.

Beställarnätverk välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!