Publicerad: 13 maj 2020

Digitaliseringsinsatser inom socialtjänsten

Med digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik socialtjänst och använda resurserna mer effektivt. SKR bedriver därför olika utvecklingsarbeten för att stödja utvecklingen av digitalisering i kommunerna.

Kostnader för socialtjänstens digitalisering

En första beräkning om vad det kostar socialtjänsten att investera i digitala lösningar är nu framtagen. Kartläggningen visar tydligt på behovet av att kommuner och staten behöver samlas för att göra gemensamma prioriteringar.

Kostnader för socialtjänstens digitalisering

SKR:s arbete för nationella Yrkesresor

Göteborgsregionen GR har arbetat fram ”Yrkesresan”, vilket är ett gemensamt program för introduktion och kompetensutveckling för personal inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. För att undersöka om denna kompetensutvecklingsmodell går att använda även nationellt genomförde SKR under 2019 en förstudie. Under 2020 fortsätter SKR utreda förutsättningar för att skapa nationella Yrkesresor.

SKR:s arbete för nationella Yrkesresor

Utreda om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden

Sedan 2019 pågår ett arbeta med att utreda kommunernas behov och förutsättningar att finnas på 1177 Vårdguiden. SKR tillsammans med kommunrepresentanter medverkar i arbetet.

Förstudie om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden

Viewpoint – digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Under 2019-2020 pågick ett pilottest i åtta kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, Viewpoint, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Erfarenheterna visar att den här typen av digitala verktyg är positiv för att öka barnets delaktighet men att det krävs att inarbeta nya arbetssätt.

Viewpoint - digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Säker digital kommunikation

Idag sker informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Säker digital kommunikation, SKR

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!