Publicerad: 10 februari 2020

Fråga och svar

Skicka personuppgifter till tredje land vid faderskapsutredningar

Fråga: I vissa komplicerade faderskapsutredningar skickas personuppgifter till tredje land. De som arbetar med faderskapsutredningar är ofta i kontakt med ambassader eller konsulat i olika länder värden över. Här är det svårt att arbeta med samtycke, hur bör vi tänka och göra?

Oftast sker kommunikationen via mejl med ambassaden eller konsulatet men efter det skickas personuppgifterna i pappersform för underskrift av personen i fråga.

Svar: Av art. 49 dataskyddsförordningen framgår det att: Om det inte föreligger något beslut (från Kommissionen) om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder (enligt artikel 46) får en överföring eller uppsättning av överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast ske om överföringen är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset. Eller om överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande samt försvara rättsliga anspråk.

Faderskapsbestämning måste ses som en viktig verksamhet av allmänt intresse eftersom rätten att få veta sitt biologiska ursprung är stark. Det är också viktigt för folkbokföringen som ligger till grund för arv och testamente. Faderskap ska fastställas av socialnämnden eller ytterst av domstol. Övervägande skäl talar därför att överföring av utredningsmaterial från socialnämnd i Sverige till en svensk beskickning utomlands är tillåten enligt dataskyddsförordningen.

Att skicka med vanlig e-post däremot går nog inte för sig. Då det rör sig om känsliga personuppgifter samt om personliga förhållanden som omfattas av
socialtjänstsekretessen och bör inte skickas i klartext över öppna nät såsom
internet.

Om dylik kommunikation är vanligt förekommande bör säkrare
kommunikationssätt övervägas, såsom brev. Det finns också anledning att överväga kommuner emellan, kanske via SKR eller Inera AB, att adressera UD och initiera ett projekt för en säker kommunikationslösning för denna typ av
ärenden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!