Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Vilken rättslig grund bör vi ange i registerförteckningen?

Fråga: Vilken rättslig grund bör vi ange i de registerförteckningar vi ska upprätta? Är det till exempel myndighetsutövning vi ska ange som grund eller är det SoLPuL som ska anges?

Svar: Socialtjänsten laborerar med ett flertal rättsliga grunder i kärnverksamheten. Några exempel är: uppgifter av allmänt intresse, rättslig skyldighet och myndighetsutövning (art. 6.1 c och e) beroende på typ av ärende/insats. Vidare vad gäller behandling av känsliga personuppgifter inom socialtjänsten är de rättsliga grunderna i art. 9.2 g (viktigt allmänt intresse) och h (social omsorg).

Dessutom kräver dataskyddsförordningen lagstadgad tystnadsplikt som rättslig grund för hantering av känsliga personuppgifter för ändamålet social omsorg (art. 9.3 jämförd med offentlighet- och sekretesslagen samt SoL). Och slutligen (eftersom behandling av känsliga personuppgifter för ett viktigt allmänt intresse och social omsorg enligt dataskyddsförordningen kräver stöd i nationell rätt) finns det lagliga stödet också i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!