Publicerad: 10 januari 2020

Beställarnätverk för socialtjänsten

SKR driver ett beställarnätverk för att stödja kommunerna i arbetet med att modernisera och digitalisera sina verksamhetssystem.

Att öka digitaliseringen inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och mer tid för brukarna. Många kommuner efterfrågar mer nationellt stöd i arbetet med att upphandla nya verksamhetssystem och i dialogen med leverantörer av befintliga system.

För att stödja kommunerna leder SKR därför ett beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem (inklusive IFO, äldre, LSS, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård). Arbetet pågår under 2019-2022 och medfinansieras av Vinnova.

Nätverkets uppdrag

Nätverket arbetar med att ta fram vägledningar och stödmaterial, sprida goda exempel och undersöka möjligheten för ett antal kommuner att genomföra en innovationsupphandling av verksamhetssystem.

I följande intervju med projektledare Marta Nannskog SKR kan du ta del av vad beställarnätverket arbetar med för frågor, vad nätverket har gjort hittills och planerade aktiviteter framåt. I intervjun, som är drygt 60 minuter lång, beskrivs bland annat:

  • Vad är ett beställarnätverk?
  • Vad är syfte och mål med beställarnätverk socialtjänst?
  • Beställarnätverkets omvärldsbevakning, leverantörsdialoger och påverkansarbete.
  • Vad kommer beställarnätverket konkret att göra på kort och på lång sikt?

Presentation av beställarnätverkets uppdrag från intervju med Marta Nannskog (PDF, öppnas i nytt fönster)

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov som kan hjälpa till att öka beställarkompetensen hos kommunerna, bland annat genom att sprida goda exempel mellan kommunerna och främja dialogen mellan kommunerna och leverantörerna.

Beställarnätverk socialtjänst består av kommunrepresentanter från ett femtontal olika kommuner/län med kompetenser inom verksamhetsutveckling, IT-utveckling, upphandling och innovationsledning. Nätverket styrs av projektledare från SKR och Affärskoncept, samt en styrgrupp med representation från olika avdelningar på SKR, Inera, Kommentus och några socialchefer.

Varför ett beställarnätverk inom socialtjänsten?

Inom socialtjänsten är det höga krav på systemen, både när det gäller personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Kommunerna vill även öka funktionaliteten i systemen när det gäller till exempel systematisk uppföljning, informationshantering, automatiserade beslutsstöd, användarvänlighet och en högre grad av tillgänglighet för brukarna.

För att kunna genomföra dessa förbättringar på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt krävs en hög beställarkompetens. Detta kan ett beställarnätverk bidra till.

Under hösten 2018 genomförde SKR en förstudie som bekräftade att behovet av stöd, och att intresset för att delta i ett beställarnätverket för socialtjänsten var stort hos kommunerna. Slutsatserna av förstudien är sammanställda i en slutrapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF, öppnas i nytt fönster)

Projektplan

Projektplanen för beställarnätverkets mål och syfte under projekttiden 2019-2022 beslutades av styrgruppen våren 2019. Den kompletteras med en arbetsplan som revideras fortlöpande och publiceras därför inte, men används som arbets- och uppföljningsverktyg i arbetet.

Projektplan beställarnätverk socialtjänst (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs mer


Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!