Publicerad 4 april 2024

Metoder och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänsten

SKR har sammanställt exempel på ett antal metoder och verktyg som används av socialtjänsten idag vid samtal med barn.

För att alla barn, även barn med funktionsnedsättning, ska kunna komma till tals och uttrycka sina åsikter behöver socialtjänstens samtal vara anpassade efter barns ålder, mognad och funktionsförmåga.

Om metoder och verktyg

Som ett stöd till socialtjänsten har SKR tagit fram ett antal exempel på metoder och verktyg som används idag vid samtal med barn. Sammanställningen har gjorts i samarbete med den regionala samverkans- och stödstrukturen. Listan bör ses som stöd och inspiration, och inte som en rekommendation. Listan är inte uttömmande.

Dessa metoder är inte kvalitetsgranskade eller utvärderade av SKR som därför inte heller rekommenderar dessa framför några andra eller rangordnar dem på något sätt. Det är endast en sammanställning för att underlätta för kommunerna att hitta information om det utbud som finns.

Det är kommunernas ansvar att ta redo på om och när dessa metoder ska och kan användas i deras egen verksamhet. När det gäller digitala verktyg är det dessutom viktigt att göra bedömningar kring hur informationssäkerheten tillvaratas och att personuppgiftshanteringen är korrekt.

Metoder

BRA-samtal

Barns rätt som anhöriga, BRA-samtal, är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de pratar med föräldrar och barn för att uppmärksamma barnens rätt till information, råd och stöd. Framtagen av Stiftelsen Allmänna barnhuset.

BRA – Barns rätt som anhöriga, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Motiverande samtal (MI)

Ett förhållningssätt och ett antal tekniker som främjar bra samtal. MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer, i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola i syfte att främja motivation och beteendeförändring.

Motiverande samtal (MI), Socialstyrelsen

Prata med barn

"Prata med barn" är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. Här får du svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Framtaget av FOU Södertörn, Nacka kommun och Huddinge kommun.

Prata med barn, FoU Södertörn

Signs of Safety

Signs of Safety utvecklades i Australien och är en modell för utredning och uppföljning i socialt barnavårdsarbete med avsikt att säkerställa barns säkerhet och skydd. I modellen finns bland annat verktyg för samtal med barn (Tre hus, Slottet, Ord- och bildberättelser)

The Signs of Safety

Tejping

Tejping är en metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning. Metoden innebär att man låter klienten eller familjen använda målade träfigurer för att visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse. Det hela utspelar sig på en ”scen”, som tejpas upp på ett bord.

Tejping, BOF-Tejping

Samtalsverktyg

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården från Socialstyrelsen

Detta kunskapsstöd vänder sig till alla som möter och samtalar med barn inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård och tandvård. Kunskapsstödet är en sammanställning av bästa tillgängliga kunskap om att samtala med barn inom vård och omsorg, som Socialstyrelsen har funnit relevant utifrån den kunskapsinsamling som har gjorts. Kunskapsstödet är generellt och grundläggande på så vis att det ska vara relevant för i stort sett alla typer av samtal – både informerande, stödjande och utredande samtal.

Kunskapsstöd: Att samtala med barn, Socialstyrelsen (PDF)

Samlad information kring samtal med barn, Kunskapsguiden

Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel

En bilaga till Socialstyrelsens kunskapsmaterial, Att samtala med barn. Kunskapsstödet är ett stöd för samtal både om sexuella övergrepp och människohandel. Mycket av den kunskap och det stöd som förmedlas i bilagan har Socialstyrelsens samtal om sexuella övergrepp som utgångspunkt.

Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel, Socialstyrelsen (PDF)

Barnrättsboxen

Barnrättsboxen innehåller verktyg som underlättar för socialsekreterare att göra barn delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Alla delar i boxen är utvecklade tillsammans med barn inom Maskrosbarns organisation och med perspektiv från socialsekreterare i flera olika projekt som de bedrivit under många år. Framtagen av Maskrosbarn.

Barnrättsboxen, Maskrosbarn

Eli och Kanin träffar socialtjänsten

Boken riktar sig till yngre barn som träffar socialtjänsten. Den är tänkt att användas som ett stöd för vuxna i att prata med barnet om vad det kan innebära att träffa socialtjänsten. Framtagen av Annelie Sjöberg.

Eli och Kanin träffar socialtjänsten, Oritus

Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten

En bok som Barnombudsmannen tagit fram för yngre barn. Syftet med boken är att sprida kunskap om socialtjänsten, vad de gör och kan hjälpa till med.

Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten, Barnombudsmannen

Lyssna på oss

En inspirationsbok om att lyssna på barn och unga med funktionsnedsättning. Boken vänder sig till dig som har det primära ansvaret för att skapa förutsättningar för barns och ungas delaktighet – personal inom förskolan och skolan eller inom verksamheter som vänder sig särskilt till barn och unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Framtagen av Ann-Marie Stenhammar, Tove Rinnan och Erika Nydahl för Handikappförbunden.

Lyssna på oss - Funktionsrätt (PDF)

Pekprata

Pekprata är ett verktyg för att göra små barn eller barn och unga på en tidig utvecklingsnivå eller med autism mer delaktiga och få en ökad förståelse. Genom att peka på bilder på det man talar om aktiveras ytterligare ett sinne och det gör samtalet tydligare och mer lättförståeligt för barnet.

Pekprata, Västra Götalandsregionen

Samtalskort

Samtalskort har många olika användningsområden. De fungerar som hjälpmedel för att prata om känslor och de passar för socialarbetare, psykologer, psykoterapeuter, lärare etc.

Samtalskort, Magelungen

Samtalsmatta

Samtalsmattan kan göra det möjligt för personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter att uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande. Samtalsmatta används för att göra det enklare att tänka på saker på nya sätt och utvärdera genomförda insatser . Metoden har utvecklats av Stirling-universitetet i Skottland.

Samtalsmatta, Västra Götalandsregionen

Att använda samtalsmatta i samtal, Papunet

Samtalsverktyg från Syskonkompetens

Detta är verktyg som kan användas i samtal med barn för att göra det lättare för barnet att vara delaktig. Hur man använder verktygen kan varieras och till exempel användas för att prata om olika teman. De är användbara för barn i olika åldrar, så även om de samtalsverktyg som beskrivs här är framtagna för barn från 3 ½ år till 10 år, så kan de användas för äldre barn och ungdomar. Framtagna av Syskonkompetens.

Samtalsverktyg, Syskonkompetens

Stödmaterial från Forum Carpe

Stödmaterial att använda eller inspireras av för att arbeta med barn och ungas delaktighet och inflytande i samband med ansökan, utredning och uppföljning av insatser enligt LSS. Detta verktyg kan användas av handläggare för att förklara med hjälp av bilder hur handläggningsprocessen går till. Framtaget av Forum Carpe, Stockholms län.

Stödmaterial Forum Carpe

Digitala verktyg

Vid användning av digitala verktyg är det viktigt att göra bedömningar kring hur informationssäkerheten tillvaratas och att personuppgiftshanteringen är korrekt.

BarnSam

BarnSam är ett digitalt hjälpmedel som underlättar att genomföra de lagstadgade samtalen med familjehemsplacerade barn, därav namnet BarnSam. Barnsam är utvecklat och underhålls av Samsoft Group AB.

Barnsam, Samsoft Group

Digitala samtal

Digitala samtal består av flera olika digitala verktyg som hjälper handläggaren att både kartlägga och samtidigt ge stöd för att starta samtal med brukaren. Målet med verktygen är att systematiskt kunna följa brukaren och även involvera dennes befintliga nätverket för att nå bättre resultat.

Digitala samtal

OmMej

OmMej är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för barn att berätta sin egen historia – och för vuxna att förstå barnets perspektiv. OmMej skapar en brygga mellan barnens verklighet och vuxenvärldens intresse av att hjälpa barn på rätt sätt.

OmMej

Viewpoint

Viewpoint är ett digital verktyg som gör barn och unga mer involverade och delaktiga i beslutsfattandet kring både deras individuella ärenden och kring hur verksamheterna fungerar. Verktyget används i många olika länder. SKR har samordnat en pilot där Viewpoint testades i åtta olika kommuner och stadsdelsförvaltningar.

Viewpoint, digitalt verktyg för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Information om Viewpoint

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.