Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

Vad är en privatplacering och utgår det en ersättning?

Privat placering med socialnämndens medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL avser sådana fall då inte annan medverkan från socialnämnden behövs än att nämnden försäkrar sig om att förhållandena är tillfredsställande i det hem där barnet ska bo och att nämnden var sjätte månad enligt 6 kap. 8 § första stycket SoL överväger om privatplaceringen fortfarande behövs.

En privat placering bygger på en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och det aktuella hemmet. Barn som placeras privat bedöms inte ha något vårdbehov, varför ersättning inte utgår från socialnämnden.

Vid socialnämndens utredning av hemmets lämplighet måste nämnden inhämta viss information om barnet och skälet till privatplaceringen; det kan inte uteslutas att situationen är sådan att det finns skäl för en regelrätt familjehemsplacering i stället.

Om det i samband med medgivandeutredningen kommer fram uppgifter, som visar att barnet kan ha ett vårdbehov, ska en utredning om barnets behov inledas enligt 11 kap. 1 § SoL.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!