Publicerad: 26 februari 2020

Familjerätt

Familjerätt omfattar områdena vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken, fastställande av fader- och föräldraskap samt adoption.

SKR:s arbete med familjerätt handlar om att genom intressebevakning och att driva frågor skapa bra förutsättningar för kommunerna i arbetet med de familjerättsliga frågorna.

Översyn av delar av föräldrabalken gällande faderskap och föräldraskap

Den 22 augusti 2018 presenterades utredningens förslag i SOU 2018:68 "Nya regler om faderskap och föräldraskap". SKR har lämnat ett remissvar till utredningen.

SKR:s remissvar till utredningen Nya regler om faderskap och föräldraskap (PDF, öppnas i nytt fönster)

Betänkande -Nya regler om faderskap och föräldraskap, Regeringskansliet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Digital underrättelse till Skatteverket i fader- och föräldraskapsärenden

En digital lösning föreslås att ersätta den utredning som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår. Redan nu finns en lösning på plats för kommuner som vill effektivisera processen inom befintliga regler.

Enklare faderskap och föräldraskapsbekräftelse

Stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) fick ett regeringsuppdrag den 30 augusti 2018 att i samråd med Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och SKR analysera kommuners behov av stöd och förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden samt att identifiera framgångsfaktorer. Den kunskap som analysen resulterar i ska sammanställas och göras tillgänglig i syfte att ge stöd till kommuner som vill initiera eller utveckla sitt arbete med samverkan i familjerättsliga ärenden. I upp­draget ska ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktas.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

MFoFs uppdrag om stärkt samverkan i familjrättsliga ärenden

Enklare för kommuner att samverka inom myndighetsutövning genom avtalssamverkan

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen vilket gör det enklare för kommuner att samarbeta i sällanförekommande ärenden.

Avtalssamverkan

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden, arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. MFoF publicerar kontinuerligt svar på återkommande frågor från handläggare i familjerätten inom samtliga av familjerättens verksamhetsområden.

Vanliga frågor faderskap och föräldraskap, MFoF

Information till privatpersoner

SKR:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Privatpersoner kan inte konsultera SKR utan hänvisas till berörd kommun.

Informationsansvarig

  • Kerstin Sahlgren
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!