Publicerad: 24 september 2020

Strategi för äldreomsorgen

Strategi för äldreomsorg är ett projekt som drivs av SKR med syfte att ge kommuner ett konkret stöd för att möta behoven i framtidens äldreomsorg.

Strategi för äldreomsorg är ett initiativ från SKR med syfte att förbättra förutsättningarna för att kunna möta behoven av äldreomsorg med hög kvalitet i hela landet.

Flera perspektiv ingår i projektet; såsom personalförsörjning, välfärdsteknik, civilsamhället, anhöriga och förebyggande insatser för att stärka egna förmågor. Det handlar om behov av förändrade arbetssätt, digitalisering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, effektivisering, omställning till Nära Vård och stärkt samverkan mellan sjukvård och omsorg.

Projektet ska ta fram rekommendationer till landets kommuner med konkreta förslag för att utveckla äldreomsorgen inom flera områden. Arbetet pågår fram till sommaren 2021.

Referensgrupp

Kopplat till projektet finns en referensgrupp med socialchefer och äldreomsorgschefer. Referensgruppens uppdrag är att följa projektet och bidra med kunskap och idéer utifrån ett verksamhetsperspektiv. Referensgruppen kommer under hösten att mötas cirka var tredje vecka digitalt. Möjligheten finns att även bidra mellan dessa möten. Kontakta SKR för att delta.

Bakgrund till projektet

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi blir allt fler äldre, allt fler som kommer att behöva äldreomsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket. Kommuner har också att hantera begränsade ekonomiska resurser och i vissa fall kvalitetsbrister inom verksamheterna. Dessutom finns lagmässiga hinder för att utveckla delar av äldreomsorgen.

Samtidigt är de allra flesta brukare inom äldreomsorgen nöjda och det finns många goda utvecklingsinitiativ i kommuner. Den positiva utvecklingen behöver tas tillvara och spridas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Henriksson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!