Publicerad 3 september 2021

Eskilstuna kommun stärker självständigheten och tryggheten med teknik

Digitala läkemedelsgivare hos ett 50-tal kommuninvånare, fjärrtillsyn i form av trygghetskamera eller trygghetssensor och roterande vårdsäng – det är exempel på välfärdsteknik som används eller testas i Eskilstuna kommun. Med teknikens hjälp går det att stärka självständigheten och tryggheten hos de som får vård och omsorg från kommunen.

För att sprida kunskap om välfärdsteknik och medicintekniska produkter har Eskilstuna kommun skapat en centralt belägen visnings- och utbildningsmiljö. Miljön är till för både medarbetare och invånare. Här kan besökare se och lära sig om både välfärdsteknik som förskrivs av kommunen och regionen och om välfärdsteknik som går att köpa själv.

Stöd för implementering av välfärdsteknik

Under 2021 driver Eskilstuna kommun pilotprojektet ”implementeringsstöd välfärdsteknik”. Syftet är att hitta bra modeller för att implementera välfärdsteknik inom vård- och omsorg. Dessutom startar kommunen under hösten 2021 en enhet som ska stötta verksamhetsområdena inom vård- och omsorgsförvaltningen i arbetet med digitala arbetssätt och välfärdsteknik. Enheten kommer även att arbeta med installation, administration och utbildningsinsatser kopplade till välfärdsteknik.

Nära samarbete med Sveriges nästa universitet

En viktig faktor i Eskilstunas resa är samverkan med Mälardalens högskola, som år 2022 blir Sveriges nästa universitet. Samarbetet har bland annat resulterat i Sörmlandskontraktet, masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik, webbplattformen Fik@rummet och Robotdalen för robot- och applikationsutveckling.

Hållbar, säker vård- och omsorg med delvis förändrade arbetssätt

Sedan hösten 2020 har vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun bedrivit ett omfattande projekt som i sin tur producerat en verksamhetsförstudie med kartläggning över förvaltningens nuläge, behov, önskeläge, utmaningar och möjligheter. Detta har genererat i övergripande utvecklingsområden som förvaltningen ska prioritera framöver:

  • En hållbar och säker vård och omsorg med delvis förändrade arbetssätt behöver erbjudas, för att öka individers självständighet, minska fysiska besök och frigöra tid för medarbetare. Hit räknas exempelvis distansbaserade möten, alternativa sätt att utföra bedömningar, smart tillsyn, egenmonitorering och virtuell verklighet.
  • En effektiv vård- och omsorgsadministration behövs för att stödja förändrade arbetssätt, som reducerar tidskrävande manuella arbetssätt och transporttid samt ökar kvalitet, patientsäkerhet, rättssäkerhet, måluppfyllelse och uppföljningsmöjlighet. Hit räknas exempelvis stöd för mobila och automatiserade arbetssätt, flexibelt bokningssystem, tal till text, realtidsöversättning och effektiv och säker nyckelhantering.

Arbetet som modellkommun

Christine Gustafsson, Kvalitets- och utvecklingschef på vård och omsorgsförvaltningen berättar själv, tillsammans med sina medarbetare om utvecklingen av att digitalisera äldreomsorgen som modellkommun. Filmen har producerats av Eskilstuna kommun. Längd 2.40 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset