Publicerad: 23 mars 2020

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

SKR och regeringen har träffat en överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (PDF, öppnas i nytt fönster)

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kr under 2020. Av dessa går 183,7 miljoner kr till kommunerna varav 15 miljoner kr till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kr till stödfunktionen/kompetenscentret och till arbetet med säker digital kommunikation.

Rekvirera medel

För att rekvirera medlen gäller följande:

  • Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet

  • Blankett hämtas på Regeringskansliets webbplats. Blanketten heter "Bidrag – rekvisition".

Bidragsblanketter, Regeringskansliets webbplats

  • I ansökan ska regeringens diarienummer 2020-02-06-nr 1:11 samt S2020/00577/SOF framgå.
  • Mejla därefter rekvisitionen, (endast digitala rekvisitioner tas emot), signerad och PDF-skannad i färg, till: bidrag@kammarkollegiet.se 

Nya arbetssätt med digitalt stöd

Kommunerna får ekonomiskt stöd för att ges bättre förutsättning att på bredden utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala/tekniska verktyg. Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Tio kommuner kommer att utses till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska ge stöd till andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster samt genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

Intresseanmälan med kriterier för modellkommun

En intresseanmälan med en beskrivning av bland annat kriterierna för att bli en modellkommun har i början av mars skickats ut till alla kommuners officiella epostbrevlådor. Till intresseanmälan har bifogats den blankett som ska användas för anmälan. Sista datum för att anmäla intresse 2020-04-14.

SKR kommer därefter, i samråd med berörda kommuner, föreslå vilka som ska utses samt bereda beslutet tillsammans med Socialdepartementet. Ambitionen är att kunna utse modellkommunerna under senare delen av april, senast under maj månad.

Information om intresseanmälan (PDF, öppnas i nytt fönster)

Anmälningsblankett till modellkommun (endast för kännedom, blanketten kan ej användas för intresseanmälan, PDF, öppnas i nytt fönster)


Kompetenscenter inrättas

SKR ska inrätta en stödfunktion/ett kompetenscenter för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg och då särskilt de tio modellkommunerna.

Samverkan mellan SKR och myndigheter

SKR ska tillsammans med Inera AB utveckla förutsättningar för säker digital kommunikation, med syfte att stödja kommunerna att införa nya digitala arbetssätt.

I arbetet inom överenskommelsen ska SKR samverka med och ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till äldreomsorg och digitalisering.

Överenskommelsen består av dels ett riktat statsbidrag till kommunerna, dels medel till SKR för att kunna utforma och tillhandahålla ett kommunövergripande stöd.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar

Antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent. Behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden och verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven.

Parallellt med den demografiska förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket omfattande. Personalens tid och kunskaper behöver då läggas på de insatser där de behövs som bäst, dvs. på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och gynna omsorgspersonalen i deras arbete.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!