Publicerad: 11 oktober 2018

Fakta om äldreomsorgen

Kommunerna har huvudansvaret för äldreomsorgen, bland annat den verksamhet som bedrivs inom hemtjänsten och i särskilda boenden.

Hemtjänst är en behovsbedömd insats i form av service och personlig omvårdnad som utförs i den äldres bostad. Särskilt boende är ett individuellt behovsprövat boende för service, vård och omsorg som kommunerna tillhandahåller till personer som behöver stöd dygnet runt.

Kommunerna har också ett hälso- och sjukvårdsansvar i särskilt boende och 265 av 290 kommuner har övertagit ansvaret för hemsjukvården från landstinget.

Anställda inom äldreomsorgen

245 400 inom kommunerna jobbar med vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Omfattning av äldreomsorgen

 • Drygt 164 000 personer över 65 år har minst en insats från hemtjänsten
 • Drygt 81 600 personer över 65 år bor i särskilt boende
 • Drygt 9 500 personer över 65 år fick korttidsvård
 • Drygt 10 500 personer över 65 år fick stöd i form av dagverksamhet, den vanligaste formen vänder sig till personer med demenssjukdom
 • Drygt 182 900 personer över 65 år har trygghetslarm
 • Cirka 392 000 personer fick kommunal hälso- och sjukvård år 2016, varav 83 procent var 65 år eller äldre.

Källa: Socialstyrelsen, 2017

Nöjdhet

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra.

 • 9 av 10 äldre är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten
 • 9 av 10 äldre med hemtjänst har förtroende för alla eller flertalet i personalen
 • Nästan 9 av 10 äldre känner sig trygga i särskilt boende
 • 7 av 10 äldre i särskilt boende upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.
 • Även om de flesta är nöjda, visar siffrorna också att många känner sig ensamma: Två av tre äldre som bor i särskilt boende uppger att de ibland känner sig ensamma. Bland äldre med hemtjänst känner sig drygt hälften ensamma ibland. Fyra av tio gör det då och då.

Socialstyrelsens undersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Informationsansvarig

 • Helena Henningson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!