Publicerad: 2 december 2019

Förslag till arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem

SKR har lämnat ett förslag till regeringen på ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.

Arbetslösheten minskar generellt. Trots det står ett antal långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och långtidsberoende av ekonomiskt bistånd utanför arbetslivet.

SKR menar att en av grundorsakerna till individernas svårigheter att nå arbete är att befintliga insatser inte är tillräckligt samordnade mellan myndigheter, kommun, landsting och regioner. Först när detta sker, och den enskilde individen står i centrum, kan nästa steg tas för att stärka arbetsmarknadsanknytning för grupper som är i behov av flera insatser samtidigt. Det handlar om att ge arbetsmarknadsinsatser tillsammans med insatser från hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser eller stödåtgärder från socialtjänsten.

Med utgångspunkt i ovan har SKR utarbetat och skickat in ett konkret förslag till ett nytt arbetsmarknadsprogram med samordnade insatser och ersättningssystem. Förslaget bygger på forskning och beprövad erfarenhet och omfattar en kombination av individanpassade insatser som kan utföras av olika aktörer.

Förslag framtaget i dialog

Under arbetet med att ta fram det nya förslaget har SKR haft dialog med olika departement, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner som har erfarenheter av liknade programverksamhet. Samtliga parter är positivt inställda till förslaget då alla är överens om att samordnade insatser är nödvändigt för att individen ska få sina behov tillgodosedda

SKR:s förslag i korthet

  • Målgruppen är individer mellan 25 och 58 år som står långt från arbetsmarknaden och som en längre tid har  försörjt sig på ekonomiskt bistånd eller andra ersättningar.
  • Förslaget omfattar en kombination av individanpassade insatser som är inriktade på att komma i arbete, utbildning, hälsa och socialt stöd. Insatserna ska kunna utföras av olika aktörer. Det centrala är att insatserna samordnas mellan aktörerna.
  • Staten föreslås vara huvudansvarig för programmet, vilket ska bedrivas under ett år, med möjlighet till förlängning.
  • Individen får en statlig ersättning, vilken kan kompletteras med andra inkomster från exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag som sammantaget täcker deltagarens behov och minimerar behovet av kompletterande ekonomiskt bistånd.

Aktuellt läge augusti 2019

SKR har ännu inte fått någon återkoppling av regeringen gällande det förslag som skickades in före sommaren. Men dialog och intressebevakning fortgår. SKR kommenterade det aktuella läget i en webbnyhet 2019-08-26.

Kommentar till det aktuella läget

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Per Överberg
    Utredare
  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!