Publicerad: 20 maj 2019

Samordningsansvaret för nyanlända bör ses över

SKL har överlämnat en skrivelse till regeringen om att flytta samordningsansvaret från Arbetsförmedlingen till kommunerna.

Redan idag saknar Arbetsförmedlingen kontor i en fjärdedel av landets kommuner och har succesivt sedan etableringsreformen infördes minskat personalresurserna inom etableringsuppdraget.

Stora skillnader i resultat

Resultatet i etableringen visar också på stora skillnader över landet av hur många nyanlända som går till jobb eller studier efter etableringsprogrammets två år. Arbetsförmedlingens inriktningsbeslut om ytterligare avvecklingar innebär att myndigheten endast kommer att finnas i en tredjedel av landets kommuner i framtiden.

– Att det finns en lokal aktör på plats med ansvar för samordning av nyanländas etableringsinsatser är avgörande för att mottagandet och integrationen ska fungera i alla kommuner, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Kommunerna har den lokala organisation som krävs

SKL menar att det är mer naturligt att kommunerna har samordningsansvaret för etableringsinsatserna. Kommunerna har den lokala organisationen som krävs för en framgångsrik integration och ansvar för flera av de insatser som ingår i etableringen. De har också nära kontakter med lokalt näringsliv och civilsamhälle som kan tillhandahålla de arbetsnära insatser och nätverk som nyanlända behöver för etablering i samhälls- och arbetsliv.

– Inte minst har kommunerna starka incitament att lyckas. Misslyckad integration leder till att nyanländas arbetskraft inte tas till vara, ökad social utsatthet och ökade kostnader för arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, säger Per-Arne Andersson.

En översyn av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun behöver också tydliggöra Arbetsförmedlingens fortsatta ansvar att tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska insatser till nyanlända och hur kommunerna ska ersättas ekonomiskt för ett utökat uppdrag.

Fakta

  • Arbetsförmedlingen har idag ansvaret för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som syftar till att underlätta och påskynda deras etablering i såväl samhälls- som arbetsliv. Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatserna och vara stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.
  • Kommunen har ansvar för praktisk hjälp i samband med bosättning, samhällsorientering och sfi. Under de senaste åren har också den övriga kommunala vuxenutbildningen fått betydligt större åtaganden för målgruppen på grund av inriktningen i den nationella arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
  • Sedan 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!