Publicerad: 24 oktober 2017

Nya regler för etablering

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna att:

  • Fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag
  • Nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (Etableringsprogrammet)
  • Etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan
  • Ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bland annat varning och avstängning.
  • Handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SKL:s remissvar över DS 2016:35 (PDF, nytt fönster)

Utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning

De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning.

SKL och Arbetsförmedlingen har fått många frågor om vad utbildningsplikten i praktiken innebär, till exempel om alla nyanlända med kort utbildning ska anvisas till vuxenutbildningen.

För att säkerställa att tillämpningen av regelverket blir hållbart både för kommunerna, Arbetsförmedlingen och de nyanlända kommer SKL och Arbetsförmedlingen att ha regelbundna möten kring implementeringen.

SKL är överlag positivt till att vuxenbildningen prioriteras mer för nyanlända, men det finns också många frågor om hur regelverket ska fungera i praktiken. Två viktiga utgångspunkter för att det ska fungera är att det alltid behöver göras en individuell arbetsmarknadspolitisk bedömning om utbildning är mest ändamålsenligt för individens etablering.

Man måste också säkerställa att det finns en mottagningskapacitet inom vuxenutbildningen innan anvisning. I dag står vuxenutbildningen inför många utmaningar, bland annat när det gäller brist på lärare samt ett arbete med att anpassa vuxenutbildningen mot målgruppens behov.

För att förbereda er på införandet av utbildningsplikten är det bra att påbörja en dialog med Arbetsförmedlingen lokalt.

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!