Publicerad: 5 oktober 2018

Nya reglerna om uppehållstillstånd och hur de påverkar SKL:s medlemmar

Från och med den 20 juli 2016 gäller en ny, tillfällig lag som påverkar möjligheten att få uppehållstillstånd för den som behöver skydd i Sverige och dennes familjemedlemmar, lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen ska gälla i tre år.

Vad är syftet med den nya lagen?

Den nya lagen innebär att regelverket i Sverige som rör uppehållstillstånd anpassas till miniminivån inom EU och den internationella rätten. Tanken är att asylsökande ska välja att söka asyl i andra medlemsstater.

Vad innebär lagen för den som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov?

Den som söker asyl i Sverige och är i behov av skydd får som huvudregel ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det första uppehållstillståndet gäller normalt i tre år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. När uppehållstillståndet går ut kan den enskilde ansöka om ett nytt, förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket gör då en ny bedömning av om det finns behov av skydd eller om uppehållstillstånd kan ges på annan grund. Vid denna prövning beviljas som regel uppehållstillstånd i 13 månader för flyktingar och två år för alternativt skyddsbehövande.

Begränsad rätt till uppehållstillstånd, Migrationsverket

Vad gäller för den som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning?

Det blir svårare för anhöriga att få uppehållstillstånd pga. anknytning och kravet på försörjning skärps. För den som är flykting kan den närmaste familjen normalt få uppehållstillstånd på grund av anknytning. För övriga personer med tillfälliga uppehållstillstånd kan uppehållstillstånd på grund av anknytning som regel inte beviljas. Det är därför troligt att fler familjemedlemmar kommer till Sverige som asylsökande.

Begränsad rätt till uppehållstillstånd, Migrationsverket

Kan permanent uppehållstillstånd beviljas?

Permanent uppehållstillstånd kan beviljas om personen, när det tillfälliga uppehållstillståndet går ut, bland annat kan försörja sig genom en varaktig anställning eller inkomster från näringsverksamhet. Personer som inte har fyllt 25 år ska därutöver ha fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Barn kan beviljas permanent uppehållstillstånd i enstaka undantagsfall om barnet bland annat har ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd som medför att det är helt nödvändigt med ett permanent uppehållstillstånd.

Begränsad rätt till uppehållstillstånd, Migrationsverket

Hur påverkas mottagandet av den nya lagen?

Att en nyanländ får ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst 13 månader ska inte ha någon större betydelse för folkbokföringen eller möjligheten att få bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner eller studiestöd så länge uppehållstillståndet gäller. Den nyanlände har också rätt till etableringsinsatser och ska, under uppehållstillståndets giltighetstid, kunna få vård på samma villkor som andra personer som är bosatta inom landstinget.

Om Migrationsverket inte hinner fatta beslut i frågan om förlängt uppehållstillstånd innan det första tillståndet går ut kan dock den enskilde, utifrån nuvarande regelverk, förlora rätten till vissa förmåner. SKL har i sitt remissvar uttryckt oro över att det oklara regelverket kan medföra bland annat en ökad belastning för landets kommuner och landsting.

SKL:s remissvar: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Det pågår, enligt regeringen, ett arbete med att se över vilka ändringar som behövs med anledning av de nya reglerna. Regeringen uttrycker att fördelningen av ansvaret för nyanlända med uppehållstillstånd som utgångspunkt inte ska förändras med anledning av de nya reglerna (se prop. 2015/16:174 s. 32 och 79). SKL kommer att följa utvecklingen och arbeta för att regelverket blir så tydligt som möjligt samt att kostnader inte övervältras från staten till landets kommuner och landsting.

Vad innebär lagen för ensamkommande barn?

Ensamkommande barn omfattas också av den nya lagen. Den unges ansökan om uppehållstillstånd kommer därför att prövas på nytt när det första tillståndet går ut. Har den unge hunnit fylla 18 år kan detta påverka bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas. En viss andel unga vuxna kommer därmed att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och ett beslut om utvisning efter att de bott i Sverige under ett eller flera år. De ensamkommande barn som beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd och inte är flyktingar kan också ha svårt att återförenas med sina föräldrar i Sverige.

Det finns inte något hinder mot att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det är dock SKL:s erfarenhet att processen att väcka talan om och utse en särskilt förordnad vårdnadshavare i vissa fall kan ta lång tid, upptill 10 månader, det vill säga nästan så lång tid som uppehållstillståndet gäller. Enligt regeringen får frågan om hur reglerna ska tillämpas avgöras genom rättstillämpningen (se prop. 2015/16:174 s. 32).

Frågan om socialnämnden ska väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare för de barn som får tillfälliga uppehållstillstånd i 13 månader får avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Av betydelse för bedömningen kan vara bland annat barnets ålder och den uppskattade handläggningstiden vid nämnden och tingsrätten.

Vem ansvarar för bistånd till familjemedlemmar som ansöker om asyl?

Den som söker asyl omfattas normalt av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, och får behovet av bistånd tillgodosett av Migrationsverket. Asylsökande barn som inte vistas på en förläggning omfattas dock inte av LMA, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd (se 1 § tredje stycket LMA). Om ett asylsökande barn behöver bistånd ska detta därför prövas utifrån socialtjänstlagen (2001:453), SoL. En vårdnadshavare som är bosatt i Sverige kan inte uppbära barnbidrag eller etableringstillägg för ett asylsökande barn, eftersom barnet inte är bosatt i Sverige i lagens mening.

Om det i samma hushåll bor en asylsökande förälder till barnet ska dock dennes biståndsbehov tillgodoses genom reglerna i LMA. Denna förälder har inte rätt till bistånd enligt SoL för motsvarande förmåner.

Kan hälso- och sjukvården påverkas av de nya reglerna?

Osäkerheten som det innebär att inte ha ett permanent uppehållstillstånd samt begränsningarna i frågan om familjeåterförening som de nya reglerna innebär kan leda till ökad oro, stress och försämrad psykisk hälsa hos de personer som berörs av den nya lagen. SKL har i remissvaret lyft att detta i sig kan medföra en ökad belastning på hälso- och sjukvården. I vilken omfattning hälso- och sjukvården påverkas är dock svårt att förutse eftersom den nya lagen även kan innebära att den totala mängden asylsökande personer som kommer till Sverige minskar. Regeringen gör bedömningen att lagen totalt sett kommer att innebära en minskad arbetsbelastning för såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting (se prop. 2015/16:174 s. 71).

SKL:s remissvar: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!