Publicerad: 5 oktober 2018

Fråga och svar

Vad har nyanlända för betalningsförmåga?

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering. Enligt lagen ska Arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan under max 24 månader.

En nyanländ som deltar i planens aktiviteter kan få etableringsersättning. En nyanländ som deltar i etableringsplanen på heltid är berättigad en ersättning om 308 kronor per dag under fem dagar i veckan, motsvarande 6 800 kronor per månad. Deltar den nyanlända i etableringsplanen till 75, 50 eller 25 procent av heltid utgår ersättningen i motsvarande mån.

En nyanländ som är berättigad etableringsersättning kan även vara berättigad till tilläggsförmånerna etableringstillägg för hemmavarande barn eller bostadsersättning. Etableringstillägg kan betalas ut till nyanlända som har hemmavarande, folkbokförda barn under 20 år som inte är självförsörjande.

Tillägget utgår för max tre barn, 800 kronor för barn upp till elva år och 1 500  kronor för barn över 11 år. En familj kan få maximalt 4 500 kronor i  etableringstillägg per månad.

En nyanländ som bor ensam i egen bostad och är folkbokförd på adressen kan få bostadsersättning. Ersättningen betalas ut för den del av hyran som överstiger 1 800 kronor men inte 5 700 kronor, maximalt kan 3 900 kronor per månad betalas ut. Det är inte möjligt för den som bor inneboende att få bostadsersättning.

Nyanlända har likt alla andra bosatta personer rätt att ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Bidraget riktas sig till barnfamiljer och unga utan barn under 29 år. En barnfamilj kan maximalt få 5 200 kronor per månad och unga utan barn 1 300 kronor. Beviljas en nyanländ bostadsbidrag  och redan har bostadsersättning minskas bostadsersättning med lika mycket  som den nyanlända får i bostadsbidrag.

Nyanlända som är under 29 år och inte har barn kan inte få bostadsbidrag. Barnfamiljer som bor inneboende har endast rätt till en särskild del av bidraget.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Karin Perols
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!