Publicerad: 12 maj 2020

Gymnasielagen - uppehållstillstånd för studier

Från den 1 juli 2018 kan cirka 9 000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, söka och få uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.

Riksdagen fattade beslut om de nya reglerna den 7 juni 2018. De ungdomar som omfattas av reglerna har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd vid ett tillfälle och ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september 2018. Uppehållstillståndet är 13 månader långt, därefter kan ungdomarna söka förlängt tillstånd. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september, Migrationsverket

Webbsändning: Gymnasielagen – vad händer nu och framåt?

Den 10 juni hålls en webbsändning om nya gymnaiselagen där experter från SKR och berörda myndigheter ger en bild av hur situationen ser ut i dag och försöker ge svar på de frågor som fortfarande finns. Program och och mer information om anmälan finns nedan.

Webbsändning: Gymnasielagen – vad händer nu och framåt?

Kommunens ansvar för de som flyttar ut från anläggningsboende i januari 2020

Migrationsverket har under hösten 2019 gjort en ny tolkning av 8 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) som bland annat innebär att vissa personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden måste flytta efter den 31 januari 2020.

Bland de som berörs av den nya tolkningen är det cirka 500 ungdomar som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den så kallade gymnasielagen och som nu ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Utöver dessa är det uppemot 200 personer som just nu väntar på beslut från domstol i fråga om uppehållstillstånd för studier och som kommer att tvingas flytta ut om de får uppehållstillstånd.

Med anledning härav har det uppkommit en del frågor vad gäller boende och försörjning för de som tvingas flytta ut och skrivs ut från Migrationsverkets mottagandesystem. SKR gör nedan ett försök att besvara frågorna utifrån ett juridiskt perspektiv. På Migrationsverkets hemsida finns också frågor och svar.

SKR:s frågor och svar om kommunens ansvar för de som flyttar från anläggningsboende i januari 2020

Migrationverkets frågor och svar

Länsstyrelsen, Medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga

SKR uppmanar regeringen att se över gymnasielagen

SKL har i oktober 2019 uppmanat regeringen att göra en analys och översyn av den så kallade gymnasielagen. SKR ifrågasätter om regelverket är ändamålsenligt. Dessutom skapar de otydliga reglerna och oklarheterna kring tillämpningen ett betydande merarbete i kommunerna och får även stora konsekvenser för ungdomarna. Dagens situation är inte hållbar.

Skrivelse till regeringen – Överläggning om och översyn av gymnasielagen (PDF, nytt fönster)

Översyn av gymnasielagen kan inte vänta, debattartikel i Dagens Samhälle

Uppdaterad promemoria med frågor och svar

SKR har mottagit många frågor kring vad reglerna innebär, vilka konsekvenser de får för SKR:s medlemmar samt vad som gäller kring statlig ersättning.

SKR har i en promemoria samlat aktuella frågor och besvarat dessa utifrån befintligt regelverk. Promemorian är uppdaterad den 10 oktober 2019 med ny information om bland annat utbildning och försörjning, ansökan om förlängt uppehållstillstånd, avslag på förlängningsansökan samt permanent uppehållstillstånd.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket, kommunens skyldigheter och statlig ersättning  (PDF, nytt fönster)

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist
  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!