Publicerad: 17 december 2019

Frågor och svar om tidsbegränsade uppehållstillstånd

Är uppehållstillstånd i 13 månader tillräckligt för att bli folkbokförd, omfattas av etableringen och socialförsäkringen samt ha rätt till studieförmåner?

Ja, 13 månaders uppehållstillstånd är tillräckligt för att folkbokföras, omfattas av etableringen, kunna anvisas enligt bosättningslagen samt ha rätt till socialförsäkringsförmåner.

Från den 1 augusti 2017 framgår det direkt av studiestödslagen att CSN får ge studiehjälp och studiemedel (bidrag och lån) även till dem som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den så kallade begränsningslagen.

Den som får uppehållstillstånd på grund av tillfälliga, praktiska verkställighetshinder (5 kap. 11 § utlänningslagen) omfattas dock inte av vare sig etableringen eller bosättningslagen, oavsett tillståndets längd. Ett sådant tillstånd kan ges om personen saknar skyddsbehov, men det finns tillfälliga, praktiska hinder för att verkställa ett beslut om utvisning till hemlandet.

Hur lång etableringsplan kan den som ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd få?

Etableringsplanen kan maximalt motsvara tiden för uppehållstillståndet.

Vad gäller för de vars tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut?

Den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ansöka om ett nytt, förlängt uppehållstillstånd innan det första tillståndet går ut. Då kan personen fortsätta att uppbära vissa förmåner, såsom etableringsersättning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner samt studiestöd, under tiden som Migrationsverket handlägger förlängningsansökan.

Om ansökan ges in för sent, dvs. efter att det första tillståndet gått ut, kan den enskilde komma att omfattas av Migrationsverkets mottagningssystem igen och förlora olika förmåner. Personer som omfattas av mottagningssystemet (lagen om mottagande av asylsökande) har normalt inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd?

För att få permanent uppehållstillstånd krävs i princip en anställning med en tillräckligt stor inkomst för att kunna försörja sig. Lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Anställningen måste också vara varaktig. Arbetsgivaren måste ha anmält anställningen till Skatteverket.

Egna företagare kan också få permanent uppehållstillstånd om de kan försörja sig genom inkomster från näringsverksamhet.

För personer under 25 år krävs därutöver en fullföljd gymnasieutbildning i Sverige eller motsvarande utländsk utbildning.

Rättsligt ställningstagande angående prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17 § begränsningslagen, SR 19/2017, Migrationsverket

Krävs det en fast anställning för att kunna få permanent uppehållstillstånd?

Nej, det krävs inte en fast anställning, men i förarbetena anges att anställningen måste vara varaktig. Migrationsverket gör tolkningen att det, för permanent uppehållstillstånd, krävs inkomster som förväntas bestå i minst två år från det att beslut fattas.

Rättsligt ställningstagande angående prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 19/2017

Kan subventionerade anställningar ligga till grund för permanent uppehållstillstånd?

I förarbetena till begränsningslagen (s. 60) anges att subventionerade anställningar inte bör kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringens proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (PDF, nytt fönster)

Påverkas möjligheten att få statlig ersättning av tidsbegränsade uppehållstillstånd?

Nej, som huvudregel ska kommuner, landsting och regioner få samma statliga ersättning för mottagande även om de uppehållstillstånd som ges är tidsbegränsade. Detta förutsätter dock att uppehållstillståndet är tillräckligt långt för en folkbokföring.

För vissa grupper som får uppehållstillstånd under ett år och inte kan folkbokföras har kommuner, landsting och regioner inte rätt till statlig ersättning. Detta kan gälla vissa personer som får uppehållstillstånd pga. tillfälliga praktiska verkställighetshinder (5 kap. 11 § utlänningslagen) och anhöriga till skyddsbehövande som i vissa fall kan få ett kortare uppehållstillstånd än ett år.

SKR har påtalat för regeringen att det finns brister i regelverket i dessa delar.

Hemställan om ändring av förordningar angående statlig ersättning för mottagande av och insatser för vissa nyanlända, november 2016, SKR (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!