Publicerad: 6 februari 2020

Fråga och svar

Har kommunen en skyldighet att ge ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till den som fått avslag och ska utvisas?

Alla personer som vistas i en kommun har rätt att ansöka om bistånd och få sin ansökan prövad.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för kommunen att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte heller för att undgå en akut nödsituation, till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning.

HFD 2017 ref. 33 (PDF, nytt fönster)

Kommunen får dock ge bistånd i dessa fall, om den önskar. Sådant bistånd ges med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Beslut enligt denna bestämmelse kan inte överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolens dom rör en kvinna med barn. I väntan på vägledande avgöranden gör SKR tolkningen att samma resonemang kan föras även när det gäller bistånd till vuxna utan barn som förlorar biståndet från Migrationsverket när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla eller tidsfristen för frivillig avresa går ut. Dessa personer förlorar boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket oavsett om de håller sig undan eller inte.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!