Publicerad 27 oktober 2022
Hitta en, eller flera, utvecklingsområden som känns relevanta och hanterbara att fokusera på i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Steg 3 – Fokusera

När ni går in i det här steget kommer ni ha mycket kunskap om era användare. Därför är det inte ovanligt att i detta läge känna sig överväldigad av allt material och det kan vara svårt att veta vad man ska börja med. Nu gäller det att utmana, prioritera och välja vad ni ska arbeta vidare med.

Hitta en, eller flera, utvecklingsområden som känns relevanta och hanterbara att fokusera på i det fortsatta utvecklingsarbetet.

I detta steg kommer ni

 • Utmana ert arbete så här långt
 • Prioritera era insikter
 • Formulera ett eller fler utvecklingsområden
 • Utmana ert arbete så här långt

  Nu är en bra tidpunkt att ifrågasätta och utmana ert arbete så här långt. Vad säger magkänslan? Är ni på rätt spår eller behöver ni ta reda på mer? Prata igenom och ställ frågor till varandra om era utvecklingsområden. Ta hjälp av insikterna ni redan fått fram. På så sätt kan ni känna trygghet i att ert beslut utgår från insikter och inte antaganden.

  Kanske känner ni redan nu att ni behöver prata med fler användare eller haft fokus på fel frågor. I så fall kan ni gå tillbaka till stegen ”Ringa in” och ”Undersöka” och omformulera er utmaning. Att inse att man är på fel väg är en stor insikt i sig. Genom att uppmärksamma det tidigt i processen undviker ni att ni utvecklar fel saker, som inte efterfrågas. I de flesta fall behöver man inte göra om allt, utan det räcker ofta med att komplettera materialet, med exempelvis fler intervjuer eller observationer.

  Bedömer ni att ni är på rätt spår kan ni gå vidare till att prioritera era insikter och formulera ett utvecklingsområde som ni vill arbeta vidare med.

 • Prioritera era insikter

  När ni kommit hit har ni en bra bild av hur er målgrupp och övriga berörda aktörer upplever det område ni vill utveckla. Då gäller det att välja och prioritera! Vilket utvecklingsområde är viktigast att ta sig an först? Vad har starkast koppling till användarens behov?

  För att göra innovationsarbetet hanterbart måste ni välja tydliga, begränsade och görbara områden. Som utvecklingsteam bör ni även känna att det är en spännande fråga att ta sig an.

 • Formulera ert utvecklingsområde

  Formulera vad ni vill arbeta vidare med och varför. Utvecklingsområdet behöver bli tillräckligt smalt och fokuserat för att ni ska kunna påbörja nästa steg med att ta fram idéer till lösningar. En mer konkret frågeställning gör det också lättare för teamet att arbeta i samma riktning.

  Exempel

  Den första, bredare utgångsfrågan var: Hur kan vi förbättra primärvården?

  Insikten efter Undersöka-steget blev: Vården på vårdcentralerna håller hög standard, men patienterna känner inte till det eller upplever den som sämre än exempelvis sjukhusens akutmottagningar.

  Den nya, vässade formuleringen kan då bli: Hur kan vi få patienter att känna större förtroende för vården på vårdcentralerna?

Förslag på metoder

Kontrollfrågor

 • Fokuserar ni på rätt utvecklingsområde utifrån användarens perspektiv?
 • Känner ni en trygghet i att ert utvecklingsområde är av stor betydelse för era användare? Finns det användarinsikter som styrker det?
 • Känner ni inom gruppen att det är tydligt vad ni kommer att arbeta vidare med och varför?

Kontrollfrågorna är till för att ni ska känna er trygga i att ni är på rätt spår. Svarar ni ja på frågorna – fyll i ”Bryggan” och gå vidare till nästa steg, som är Ta fram idéer. Svarar ni som projektgrupp nej på någon av frågorna bör ni stanna i Fokusera-steget, alternativt gå tillbaka i processen.

Brygga: Fokusera – Ta fram idéer

Tips från coachen

Testa av era utvecklingsområden tidigt i processen. Använd prototyper eller triggermaterial och fråga användaren om de tycker att ni är på rätt spår och be om deras feedback.

Nästa steg: Ta fram idéer