Publicerad 4 oktober 2021

Kumla kommun

Heltidsfrågan är ingen ”quick fix” utan det är ett arbete som måste pågå enträget och uthålligt. Kumla har lyckats genom många små insatser och projekt som genom åren bidragit till en bra helhet. Trots att man redan ligger över medelvärdet för riket fortsätter Kumla att leverera imponerande ökningar av andelen heltidsarbetande.

Bakgrund

I Kumla kommun har personalavdelningen tillsammans med Kommunal jobbat under många år med heltidsfrågan. Frågan har varit aktuell sedan mitten av 90-talet.

Olika projekt har pågått i flera omgångar, bland annat har man kartlagt deltidsarbetande för att få fler att höja sin sysselsättningsgrad. Ett projekt ”ärliga handslaget” gick ut på att erbjuda heltid till alla som ville ha. Även arbetsförmedlingens regler kring stämpling har påverkat deltidsanställda till att arbeta heltid. Kommunen har aktivt försökt att på frivillig väg höja sysselsättningsgraderna.

Det här har arbetet lett fram till

  • Lokalt kollektivavtal har funnits som innebar att vid inkonvertering höjdes alltid sysselsättningsgraden uppåt till närmaste tiotal. Till exempel till 80 eller 90 procent. Nu finns ett beslut om att alla inkonverteringar blir till heltid.
  • Önskad sysselsättningsgrad tillämpades under några år. Först fick medarbetarna välja sysselsättningsgrad både uppåt och nedåt. Sedan gick det bara att välja att gå upp i tid, till vissa arbetstidsmått. Efter det skrotade vi begreppet önskad sysselsättningsgrad, men våra medarbetare fick gå upp till heltid om de så önskade. Erfarenheten av det sistnämnda är att gapet blev för stort mellan att jobba till exempel 75% och gå upp till 100% direkt. Så nu kan medarbetarna gå upp i tid när de vill och i mindre steg om de så önskar.
  • Alla annonser har sedan flera år varit på heltid. Dock följdes detta inte alltid tidigare, men är ett måste nu.

Framgångsfaktorer

  • Personalavdelningen har haft ett tydligt uppdrag från politiken att jobba för en höjd sysselsättningsgrad. Kommunen har haft en stark koppling mellan Kommunal och politiken vilket gjort att de tillsammans drivit på dessa frågor. En handlingsplan om heltidsarbete som norm har tagits politiskt av kommunstyrelsen. Vi har även ett politiskt beslutat uppföljningsmått om att andelen heltidsarbetande ska öka.
  • Det finns en samsyn i kommunen mellan politik, Kommunal och HR hur man ska jobba med heltidsfrågan. Det ser vi som en stor framgångsfaktor.
  • Heltidsfrågan är ingen ”quick fix” utan det är ett arbete som måste pågå enträget och uthålligt. Vi har lyckats bra genom att många små insatser och projekt genom åren bidragit till en bra helhet.

Identifierade områden för fortsatt arbete

  • Nattpersonal, få dessa att gå upp i tid.
  • Hur motivera de som jobbar deltid idag att gå upp till heltid? Både yngre och äldre. Här har vi startat ett arbete inom Socialförvaltningen. De som arbetar deltid har identifierats och varje chef har som uppdrag att prata med medarbetaren och försöka motivera till att gå upp till heltid. Chefen dokumenterar sedan orsak till varför om medarbetaren inte vill gå upp i tid. Detta för att vi ska få en överblick över varför medarbetare jobbar deltid och se vad vi kan sätta in för åtgärder för att påverka, om möjligt.

Corona

Vårt aktiva arbete kring heltid har kommit av sig lite på grund av Corona. Till exempel har Kommunal och HR haft gemensamma informationer på APT:er som nu ställts in.

Även projektgruppens möte har varit vilande under Corona på grund av arbetsbelastningen för vissa mötesdeltagare och sjukdom hos andra.

Snabbfakta


Kumla

Riket

Antal invånare 2020

21 862

-

Månadsavlönad personal antal 2020

2 026

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2020

76,4%

70,2%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2020 (procentenheter)

4,1%

2,2%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2020

67,4%

56,3%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2020 (procentenheter)

8,8%

4,8%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO 2020

13,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2020. Minus = lägre kostnad än förväntat.

10,4%

1,8%

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2020

20

15

Önskad sysselsättningsgrad?

Nej, (bara uppåt)

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja

-

Delade turer?

Ja

-

Lokalt kollektivavtal?

Nej

-

Timbank?

Nej

-

Årsarbetstid?

Nej

-

Bemanningsenhet?

Nej

-

Bemanningshandbok?

Nej

-

Central schemaläggning?

Nej

-

Kontakt

Lena Hallemark, HR-generalist.
lena.hallemark@kumla.se

Malin Holm, HR-chef.
Malin.holm@kumla.se