Publicerad 4 oktober 2021

Askersund kommun

Redan tidigt 2000-tal gick Askersund in i ”det ärliga handslaget” och tog i hand på att arbeta för att fler skulle få en ökad sysselsättningsgrad.

Bakgrund

Ambitionerna arbetades också in i jämställdhetsplaner och resulterade i att både vård- och omsorg samt barn- och utbildningsförvaltningen fick ”önskad sysselsättningsgrad” där man årligen fick önska sig ner eller upp. Man började då organisera sig inom VO för ”önskescheman” samt JA-tid, dvs att kunna arbeta som vikarie på den tid man gått ”upp”. Många inom VO gick upp i tid så de flesta låga sysselsättningsgrader (under 75 %) försvann. Men de flesta höll sig ändå kvar på höga deltider, 85-90 %.

Det här har arbetet lett fram till

År 1 (2018) - Informationsinsatser

Pensionsinformation fokus deltid-heltid från KPA (vi var först med detta) Information till alla arbetsgrupper, heltid och jämställdhet stående punkt på arbetsplatsträff, enkäter, fokusgrupper, referensgrupp bildades, div utredningar, uppdrag som heltidsambassadörer utformades.

År 2 (2019) - Konkreta strategier

Heltidsarbete utgångspunkt vid rekrytering, heltidsambassadörer utses, ej längre möjligt att önska lägre sysselsättningsgrad, schematekniska lösningar för dygnet-runt verksamhet.

År 3 (2020) - Tvingande strategier

Inte längre möjligt begära fria sysselsättningsgrader, bara fastställda ”steg”. Schematekniska lösningar finns och är införda, heltidsarbetande har sammanhållen arbetstid, inga arbetspass längre än 9 timmar, ej lagstadgade partiella ledigheter inte tillåtna (vi har inte nått fram med sammanhållen arbetstid och inga arbetspass längre än 9 timmar ännu).

Framgångsfaktorer

  • Nyanställning på heltid har haft stor betydelse och lockat fler män att prova vården, större andel män inom vård- och omsorg än tidigare.
  • Annonsering av heltidstjänster redan från 2018.
  • Pratar om heltid på varje arbetsplatsträff, det ”nöts in”.
  • Samplanering över arbetsgruppsgränserna inom vård- och omsorg.

Identifierade områden för fortsatt arbete

  • Städ- och måltidsverksamheten: få till stånd mer kombitjänster, till exempel på förskolor.
  • Tidsbegränsade anställningar som resurspersoner på deltid inom skolan.

Corona

  • Deltidsanställda inom städverksamheten har tillfälligt ökat sin arbetstid (på grund av sjukfrånvaron) och fått ”prova på” att jobba heltid, vilket har varit positivt.
  • När vi analyserade den ökade sjukfrånvaron såg vi att deltidsanställdas sjukfrånvaro inom vård- och omsorg har ökat mycket mer än heltidsanställdas sjukfrånvaro. Deltidsarbetande ligger alltid högre i sjukfrånvaro än heltidsarbetande och båda grupperna har ökat under pandemin, men deltidsanställda inom VO har ökat betydligt mer än övriga. Vad är det som orsakar detta? Är det troligt att ”du blir friskare om du jobbar heltid”?

Snabbfakta


Askersund

Riket

Antal invånare 2020

11 471

-

Månadsavlönad personal antal 2020

950

-

Andel heltidsarbetande i hela kommunen, nov 2020

68,8%

70,2%

Ökning andel heltidsarbetande hela kommunen 2018-2020 (procentenheter)

6,0%

2,2%

Andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2020

58,5%

56,3%

Ökning andel heltidsarbetande inom Vård och omsorg 2018-2020 (procentenheter)

13,5%

4,8%

Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade inom VO 2020.

18,0%

13,0%

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2020. Minus = lägre kostnad än förväntat.

14,1%

1,8%

Personalkontinuitet antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 2020

16

15

Önskad sysselsättningsgrad?

Ja (VO/BOU)

-

Arbetstidsförkortning?

Nej

-

Alla nyanställningar på heltid?

Ja

-

Delade turer?

Ja

-

Lokalt kollektivavtal?

Ja (VO)

-

Timbank?

Ja (VO)

-

Årsarbetstid?

Ja (VO)

-

Bemanningsenhet?

Ja

-

Bemanningshandbok?

Ja (VO)

-

Central schemaläggning?

Ja, från april 2020

-

Kontakt

Eva-Karin Eriksson, personalspecialist.
eva-karin.eriksson@askersund.se

Jeanette Karlsson, Kommunal.
jeanette.karlsson@askersund.se