Publicerad: 2 april 2015

Överenskommelse rehabiliteringsgarantin

Syftet med en gemensam överenskommelse mellan SKL och staten är att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning.

Överenskommelse och bilaga till rehabiliteringsgarantin 2015 (PDF, nytt fönster)

Frågor och svar kring rehabiliteringsgarantin 2015 (PDF, nytt fönster)

Vad ger SKL för stöd?

SKL har nationella nätverksträffar med erfarenhetsutbyte och benchmarking med samtliga landsting. Genomför utbildning och vidareutveckling inom olika utvecklingsområden. Genomför olika informationsinsatser för att sprida erfarenheter från landstingen till så väl landsting till andra intressenter.

Bakgrund till överenskommelsen

Bakom 60 % av sjukskrivningar som är över 14 dagar finns kvinnor och män som har lättare/medelsvår psykisk ohälsa och eller smärta. För att öka tillgången på medicinsk rehabilitering i hälso- och sjukvården och att stödja patienterna med dessa sjukdomar infördes rehabiliteringsgarantin. Den första överenskommelsen tecknades 2008 samma år som rehabiliteringskedjan infördes som innebär att den försäkrades arbetsförmåga skulle prövas mot sitt ordinarie arbete eller mot arbetsmarknaden tidigare än tidigare.

Rehabiliteringsgarantin innebär att kvinnor och män i åldern 16-67 år har möjlighet att, efter att vården har gjort en medicinsk bedömning, få tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) Interpersonell terapi (ITP) vid ångest, depression eller stress. Multimodal rehabilitering (MMR), sammansatta åtgärder genomförda av flera professioner under 4-8 veckor för patienter med långvarig diffus smärta.

Statligt ekonomiskt stöd

Överenskommelsen för 2015 innebär att landstingen har möjlighet att ta del av maximalt 712 miljoner kronor vilket innebär att landstingen rapporterar genomförda behandlingar/rehabiliteringsinsatser fyra gånger per år.

11 miljoner kronor är avsatta för forsknings- och utvecklingsinsatser, samt utvärdering.

2 miljoner är avsatta för att underlätta för landsting att ansluta sig till kvalitetsregister för smärta för verksamheter i primärvården.

15 miljoner är avsatta för utveckling av plattform för internetbaserad stöd och behandling samt att landsting som  förbereder anslutning till plattformen får ta del av 500 000 kronor vardera (sammanlagt 10,5 miljoner).

Överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti tecknades första gången 2008 och omförhandlas varje år.

 • Landstingen ersätts med 12 000 kronor per genomförd KBT/IPT. Behandlingen är i regel åtta-tjugo behandlingstillfällen.
 • Multimodal rehabilitering (sammansatta åtgärder) som genomförs av olika yrkesprofessioner som arbetar tillsammans under fyra-åtta veckor.
 • Multimodal rehabilitering 1: erbjuds vanligtvis i primärvården och ersätts med 25000 kr/behandlingsserie.
 • Multimodal rehabilitering 2: erbjuds vanligtvis inom den specialiserade vården och ersätts med 45000 kr/behandlingsserie.

Tidplan

Landstingen rapporterar genomförda rehabiliteringsinsatser vid fyra tillfällen till Försäkringskassan

 • 29/4 2015
 • 29/8 2015
 • 31/10 2015
 • 31/3 2016

Försäkringskassan granskar inkomna rapporter, fattar beslut om att utbetala och utbetalar senast en månad efter redovisning. SKL sammanställer resultaten.

Utvärderingar görs

För att följa effekterna av överenskommelsen genomförs olika utvärderingar av Karolinska Institutet, Inspektionen för Socialförsäkring samt institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderingar.

Resultat

Rehabiliteringsgarantin infördes första gången 2008 och tillgången på KBT behandling har sedan 2009 ökat med 46 procent och multimodala rehabilitering med 31 procent.

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare
 • Anne-Marie Norén
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!