Publicerad: 29 november 2019

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

Syftet med överenskommelsen är att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att skapa en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i hälso- och sjukvården.

Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 (PDF, nytt fönster)

SKR och regeringen har tecknat en ettårig överenskommelse för att fortsatt stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården och utveckla samverkan med andra aktörer. Målet är att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete. 

Årets överenskommelse tecknas för att upprätthålla nödvändiga samhällstjänster i väntan på att regeringen dels kan fatta beslut om en lag om koordineringsinsatser, dels ta ställning till ett nytt förslag för finasiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården.

Den nya överenskommelsen omfattar 1,326 miljarder kronor. Av dessa är 500 miljoner avsatta  för ersättning till regionerna för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, 715 miljoner avsätts för regionernas utvecklingsarbete inom olika områden.

Områden i överenskommelsen

Följande insatsområden ingår i överenskommelsen 2019:

Nyheter i överenskommelsen 2019

Regionerna ska upprätthålla funktionen för koordinering för att kunna ge individuellt stöd till patienter som är eller riskera att bli sjukskrivna. De ska även säkerställa att funktionen får både kontinuerligt stöd i arbetet och utveckling av funktionen, men också den kompetensutveckling som krävs för funktionen för koordinering att utföra uppdraget. 

Ett särskilt viktigt område för funktionen är kontakterna mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen, förutsatt att patienten ger sitt medgivande. Regionerna ska redovisa hur sådana kontakter tas.

Inom det försäkringsmedicinska området  ingår att regionerna ska säkerställa och vid behov utveckla den struktur som byggts upp. Det innebär att det ska finnas tillgång till läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin som ett stöd till kollegor och medarbetare i det praktiska försäkringsmedicinska arbetet. 

Utbildning och handledning inom försäkringsmedicin ska också finnas för samtliga relevanta specialisttjänstgöringar i slutet av 2019.

Bakgrund

Sedan 2006 har SKR och regeringen ingått överenskommelser för att stimulera regionerna till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Framgångsrika områden är till exempel utvecklingen av en funktion för koordinering i regionenra, åtgärder inom ledning och styrning, införande av elektroniska läkarintyg och andra elektroniska tjänster i regionerna, samt kompetensutveckling inom försäkringsmedicin för att åstadkomma en god, effektiv och kvalitetssäker vård.

SKR:s stöd för att utveckla arbetet

SKR är ett nationellt stöd till regionerna för genomförande av insatserna  i överenskommelsen. SKR genomför insatser i syfte att säkerställa det försäkringsmedicinska området och underlätta för landstingen att ge kompetens i försäkringsmedicin. SKR kommer också att fortsatt ge stöd och insatser så att funktionen för koordinering kan utvecklas i regionerna.

SKR organiserar nätverksträffar med samtliga regioner där aktuell information tas upp och erfarenhetsutbyte sker mellan regioner. Genom kommunikationsinsatser sprids också ny kunskap och erfarenheter från regionerna till andra regioner och intressenter.

Pengar och uppföljning

Överenskommelsen för 2019 innebär att regeringen satsar 1,326 miljarder kronor, varav 500 miljoner utgörs av stimulansmedel för behandlingar och rehabiliteringsinsatser inom villkor 3 och ytterligare 50 miljoner kronor för behandlingar där kontakt tagits med patientens arbetsgivare eller Arbetsförmedling, med patientens samtycke.

Fördelning av medel

2019

Område 1 Kompetenssatsning i försäkringsmedicin150
Område 2 Funktion för koordinering430
Område 3 Psykisk ohälsa och smärta500
Extra stimulans kontakt arbetsgivare, arbetsförmedling50
Område 4 Elektroniskt informationsutbyte85
Till nationellt arbete för att stödja överenskommelsen
Område 4 Elektroniskt informationsutbyte
SKR, Inera, Försäkringskassan, Socialstyrelsen
48,5
Område 5 Utvecklingsmedel Stöd för rätt sjukskrivning, SKR11,3
Utvecklingsinsatser, Försäkringskassan10
Utvecklingsinsatser samverkan arbetsgivare och vård, SKR5
Samordning och stöd, SKR6,2
Forskning, uppföljning och utvärdering30
Totalt1 326

Uppföljning och redovisning

Redovisningskrav och olika rutindokument tas fram av Försäkringskassan, efter samråd med SKR. Försäkringskassan följer upp och betalar ut medlen från överenskommelsen, samt sammanställer regionens underlag och resultat och lämnar en redovisning till Socialdepartementet.

Resultat

De åtgärder som gjorts inom ramen för SKR:s och regeringens överenskommelser inom sjukskrivning och rehabilitering har bidragit till att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med att effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom ett mer strukturerat och metodiskt arbetssätt.

 • Koordineringsfunktionen har utvecklats som ett stöd till kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Resultaten visar att funktionen bland annat kan bidra till en tidigare återgång i arbete och regeringen har tagit fram förslag till en ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården.
 • Den elektroniska överföringen av läkarintyg har gjort det möjligt att ta fram statistik om sjukskrivningar uppdelad på bland annat kön, diagnos och län. Intygen har förbättrats med flera digitala stöd, nåbara direkt i intygen. Patienten kan även läsa och hantera sina läkarintyg digitalt och skicka dem säkert till olika mottagare.
 • Patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärta har idag tillgång till fler behandlingar än tidigare.
 • Inom ledning och styrning har flera åtgärder lett till nya arbetssätt och bättre uppföljning.
 • En struktur för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin har byggts upp. 

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare
 • Anne-Marie Norén
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot