Publicerad: 7 juli 2020

Mallar och formulär för koordinering

Målet med rehabiliteringskoordinatorns arbete är att underlätta patientens återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Som stöd vid koordineringen finns formulär och brevmallar som kan användas i kontakt med patient och arbetsgivare.

Dessa frågeformulär, blanketter och brevmallar kan vara till stöd för dig som rehabiliteringskoordinator både vid kontakt med patienter och arbetsgivare och i den interna och externa samverkan. Dokumenten har tagits fram i samarbete mellan SKR och regioner utifrån beprövad erfarenhet, men de är inte vetenskapligt testade.

Samtliga dokument är i word- eller PDF-format och går att ladda ner och kan kompletteras med regionens egen logotyp.

Blanketter för patientens samtycke

Patientens samtycke – externa aktörer (Word, nytt fönster)

Patientens samtycke – arbetsgivare (Word, nytt fönster)

Mallar vid information till patienten

Generell information om rehabiliteringskoordinering, till patienter (Word, nytt fönster)

Information till patient om kontakt med rehabiliteringskoordinator (Word, nytt fönster)

Information till patient om kontakt med rehabiliteringskoordinator och om behov av kontakter med arbetsgivare och andra aktörer (Word, nytt fönster)

Formulär och checklistor vid kartläggning av rehabiliteringsbehov, utifrån patientens situation

En del av koordineringen handlar om att skapa förändring och ta fram individens egna resurser, som ibland kan vara väl dolda. Rehabiliteringskoordinatorn kan genom sitt stöd motivera patienten till att göra de för­ändringar som behövs för en lyckad rehabilitering.

Frågeformulär och skattningar kan tillsammans med samtal användas för att kartlägga en patients rehabiliteringsbehov, utifrån dennes situation. Läkare kan använda dessa som stöd vid utfärdande av läkarintyg.

Patientens grunduppgifter, frågor om patientens förutsättningar (Word, nytt fönster)

Stöd till läkaren vid intygsutfärdande: Hur dina besvär påverkar dig i ditt arbete och i din vardag (Word, nytt fönster)

Frågeformulär Norfunk samt skattning av arbetsförmåga (Word, nytt fönster)

Frågor om levnadsvanor, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Stöd vid kartläggningssamtal (PDF, nytt fönster)

Stöd vid kartläggningssamtal – kortversion (PDF, nytt fönster)

Arbetsmetod för rehabiliteringsinventering vid risk för lång sjukskrivning (Word, nytt fönster)

Frågeformulär till arbetsgivare och anställd

För att inhämta information om patientens arbetssituation finns ett formulär med frågor riktade till både arbetsgivare och anställd. Patienten fyller i formuläret tillsammans med sin arbetsgivare och tar därefter med det till läkarbesöket. På så sätt får läkaren information inför en bedömning av eventuell förlängd sjukskrivning, och en bättre kommunikation med arbetsgivaren.

Utöver frågeformuläret till arbetsgivare och patient finns en mall för att informera arbetsgivaren om rehabiliteringskoordinatorns roll och kontaktuppgifter. Det finns även ett tankestöd som kan användas vid samtal med arbetsgivare.

Information till arbetsgivare om rehabiliteringskoordinering (Word, nytt fönster)

Frågor om arbetet till arbetsgivare och patient (Word, nytt fönster) 

Stöd vid samtal med arbetsgivaren (Word, nytt fönster)

Stöd vid flerpartsmöte (Word, nytt fönster)

Dokumentationsmall

Rehabiliteringskoordinatorn ska dokumentera alla sina kontakter i patientens journal. Rutiner och system för journalskrivning kan skilja sig mellan regionerna, men för att kunna ta fram statistik och under­lag för jämförelse mellan regionerna bör samma terminologi och sökord används natio­nellt. Nedan finns ett förslag till journalmall för rehabiliteringskoordinatorns dokumentation.

Dokumentationsmall för rehabiliteringskoordinator (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!