Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

21. Vad innebär extern samverkan?

Det som avses är att vara en samverkanspart och kontaktperson till arbetsgivaren, Försäkringskassan och andra externa aktörer och att bidra till att samverkan mellan de olika parterna fungerar väl i det enskilda fallet. Extern samverkan handlar också om att ta kontakt med exempelvis arbetsgivaren eller Arbetsförmedlingen när det behövs för att hälso- och sjukvårdens planer och insatser för patienten ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Arbetsgivaren har fortsatt ansvar för att anpassa arbetsmiljön och för arbetsmiljöns påverkan på arbetstagarnas hälsa.

Samverkansskyldigheten är inte ett samordningsansvar. Samverkan ska ske med alla de aktörer som behöver ha kontakt med hälso- och sjukvården i ett rehabiliteringsärende och som hälso- och sjukvården har behov av att kontakta.

Hälso- och sjukvården ska också informera Försäkringskassan när man inom ramen för koordineringsinsatserna kan anta att det finns ett behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som inte ligger inom regionens ansvar (se även fråga 15).

Patientens samtycke krävs för att få lämna information till externa parter. I all överföring av information ska hänsyn tas till dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Försäkringskassan har en laglig rätt att på begäran få uppgifter om sjukfallet enligt 110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken. Denna uppgiftsskyldighet bryter sekretessen och innebär att till exempel hälso- och sjukvården inte kan vägra att lämna ut uppgifter som rör sjukfallet, när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämp­ningen av socialförsäkringsbalken.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!