Publicerad: 19 februari 2020

Fråga och svar

13. Vad innebär det att koordinerande insatser ska dokumenteras? 

Dokumentationsskyldighet innebär att koordinerande insatser ska journalföras enligt patiendatalagen. Den som utför koordineringsinsatser är skyldig att föra patientjournal, och vårdgivare får behandla personuppgifter enligt reglerna om sammanhållen journalföring om uppgifterna kan antas ha betydelse för insatser enligt den nya lagen.

För att en rehabiliteringskoordinator ska kunna föra patientjournal behöver koordinatorn tilldelas en behörighet till journalsystemet. Behörigheten är kopplad till rehabiliteringskoordinatorns roll och det bör framgå för vem rollen gäller. årdgivarens beslut om tilldelning av behörighet ska föregås av en behovs- och riskanalys.

I dokumentationen ska det framgå av vem och i vilken funktion insatserna för patienten har utförts. Idag skiljer sig dessa registreringar något mellan regionerna. SKR arbetar på att insatserna ska registreras på ett enhetligt sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!