Publicerad 26 mars 2021

Utbildning, vägledningar förskringsmedicin

SKR har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin och två webbutbildningar i försäkringsmedicin.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och övrig berörd hälso- och sjukvårdpersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens.

Syftet med vägledningarna och webbutbildningarna är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i ärenden som kräver försäkringsmedicinska bedömningar.

Vägledningar med kompetensmål

SKR har tagit fram sju vägledningar som kan användas av utbildningsansvariga, utbildare och handledare vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling. Fem vägledningar riktar sig till läkare och bygger den försäkringsmedicinska kompetensen i flera steg. Från grundläggande kunskaper till mer avancerade nivåer med förmåga till praktisk tillämpning. Två vägledningar riktar sig till funktionen för koordinering och till övrig berörd hälso- och sjukvårdspersonal.

Vägledningarna ger rekommendationer om kompetensmål och förslag på vad olika utbildningsmoment kan innehålla för att motsvara målen. Syftet är säkerställa att läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården får den kompetens de behöver för arbetet med försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – sju vägledningar

Webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin är en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. En webbutbildning finns även för AT/BT-läkare. Kurserna är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin och har tagits fram av SKR i samarbete med några regioner. De utgår från Socialstyrelsens målbeskrivningar och bygger vidare på målbeskrivningar i vägledningar för läkares grundutbildning och allmäntjänstgöring. Kursen utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Upplägg

Under våren 2021 kommer en kort introduktion till webbutbildningarna i försäkringsmedicin att färdigställas. Den är tänkt främst för utlandsutbildade läkare som en ingång till ämnet och utbildningarna.

Kursen för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården består av fyra grundmoduler. Ett kunskapstest finns med möjlighet till kursintyg.

Kursen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest utfärdas kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens. Slutgiltigt godkännande i försäkringsmedicin sker av respektive lokala handledare.

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset