Publicerad: 14 januari 2020

Samverkansyta vid sjukskrivning

Samverkansytan är idén om en digital yta för dialog vid återgång i arbete där invånaren har möjlighet att dela information med sin arbetsgivare, hälso- och sjukvården och andra aktörer. En utvärdering visar att Samverkansytan skulle skapa stor nytta.

Förutsättningarna för att skapa en samverkansyta som kan användas vid sjukskrivning och rehabilitering har utretts inom projektet Intygstjänster 2017-2018. Syftet med samverkansytan är att underlätta digital samverkan mellan flera aktörer för att öka invånarens delaktighet i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Under 2018 utvärderades en prototyp av Samverkansytan, prototypen togs fram av Inera på uppdrag av SKR.

Invånaren styr samverkansytan

Den digitala Samverkansytan är tänkt att vara en plats som invånaren bestämmer över, där dokument, aktiviteter och dialog från olika aktörer kan samlas. I första hand delar invånaren och arbetsgivaren information med varandra, men också med läkare och rehabiliteringskoordinatorer i hälso- och sjukvården och företagshälsovården. I förlängningen skulle även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kunna ha vinster av att delta.

Dialog och gemensam planering

På Samverkansytan finns en tidslinje och ett processtöd som underlättar för invånaren och arbetsgivaren att ta aktiv del i rehabiliteringen. Beskrivning av den sjukskrivnes arbetssituation och dialog runt arbetsanpassningar är central. Det finns även en gemensam planering där alla åtgärder listas, oavsett vem som är ansvarig för att de utförs. Alla kontaktuppgifter, läkarintyg och andra dokument samlas på samma ställe.

Avlastar invånaren

Invånaren styr vad som visas på Samverkansytan och vem som ska ha tillgång till ytan. Förutom arbetsgivaren och kontakter i hälso- och sjukvården skulle Försäkringskassans handläggare och företagshälsovården kunna bjudas in. Alla inbjudna ser samma information. Det skapar transparens och avlastar invånaren som annars förväntas återberätta vad andra aktörer ha sagt.

Utvärdering av prototyp

Invånare med psykisk ohälsa, arbetsgivare och hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer testade prototypen under 2018. Det stora flertalet i de tre grupperna ansåg att de skulle ha stor nytta av en tjänst som Samverkansytan. Invånarna beskrev att den skulle vara ett stort stöd och öka deras möjlighet att vara delaktiga i sin rehabilitering.

Lagändringar behövs

Samverkansytan är möjlig att realisera tekniskt. Från hälso- och sjukvårdens sida kan den integreras med de nationella intygstjänster som Inera utvecklat. Nästa steg vore att i en pilotstudie pröva om den upplevda nyttan även uppnås i verkligheten.

I nuläget är det inte juridiskt möjligt att dela information digitalt mellan olika myndigheter, inte ens om patienten gett sitt samtycke. Därför krävs förändrad lagstiftning för att kunna realisera Samverkansytan.

Filmer om samverkansytan

Inera har tagit fram två filmer om samverkansytan som finns att se på Ineras youtube-sida.

Vad är samverkansytan? (4,25 minuter)

Så skulle samverkansytan kunna användas (10,42 minuter)

Aktuellt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!