Publicerad: 2 april 2020

Frågor och svar om läkarintyg

SKR har samlat ett antal svar på frågor som kan uppstå vid utfärdande av nya läkarintyg.

Den rådande situationen i samhället med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har föranlett regeringen att vidta vissa ändringar när det gäller sjukförsäkringen. Bland annat innebär det att de tidsgränser vad gäller skyldighet att lämna in läkarintyg som redovisas nedan i FAQ inte längre överensstämmer med såväl sjuklönelagen som socialförsäkringsbalken.

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliet
Information till hälso- och sjukvården från Försäkringskassan
Information till privatpersoner om ersättning från Försäkringskassan
Information från Arbetsförmedlingen till arbetssökande
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi eller pandemiutbrott

Intyg till arbetsgivare

1. Varför behövs ett läkarintyg för sjuklöneperioden? 

En individ behöver styrka till sin arbetsgivare att hens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det görs med ett intyg utfärdat av läkare eller tandläkare.

Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden) ska arbetsgivaren ta ställning till individens:

 • rätt till sjuklön
 • rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom
 • behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren information om individens nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa avseenden.

Olika varianter används

Tidigare har det inte funnits något specifikt läkarintyg avsett för sjuklöneperioden. Enligt rådande regelverk finns idag inget formkrav på ett sådant intyg. Det vill säga att det inte finns något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden, vilket skapar osäkerhet om vilket intyg som ska användas och vilken medicinsk information som behöver finnas i intyget. Därför har SKR tagit fram ett nationellt läkarintyg som utgår från rådande regelverk och aktörernas ansvar i sjukskrivningsprocessen under sjuklöneperioden. Det underlättar också processen för individen när det blir tydligare vad som gäller, vilken information som behövs och varför.

Idag finns ett antal olika varianter av intyg som används under sjuklöneperioden och ibland används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning även för detta ändamål. Dessa olika intyg uppfyller inte alltid kraven i sjuklönelagen, vilket kan innebära att individen inte styrker sin rätt till sjuklön och ledighet. Ibland efterfrågas för lite information eller onödigt mycket information, ibland fel information.

Fel att använda Försäkringskassans läkarintyg under sjuklöneperioden

När Försäkringskassans läkarintyg används för att styrka arbetsoförmåga under sjuklöne-perioden har det även inneburit att det sker en hel del felskick av intyg. Om Försäkrings-kassans läkarintyg används under sjuklöneperioden så kan det uppfattas som att intyget felaktigt ska skickas till Försäkringskassan. Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukfallet) är Försäkringskassan oftast inte involverad i sjukfallet och efterfrågar inte heller medicinska underlag. Det innebär därför extra arbete för både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården att hantera intyg som antingen felaktigt skickats eller returnerats till dem.

De nya läkarintygen är även anpassade till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och till Socialstyrelsens intygsföreskrift.

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF, nytt fönster)

2. Varför finns det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg avsett för sjukfall som passerar dag 14?

Den nya arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg har tagits fram för att säkerställa att läkarintyget är förenligt med GDPR och rådande regelverk.

För att det ska vara tydligt att läkarintyget är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg har vissa utseendemässiga justeringar gjorts, till exempel är Försäkringskassans logotyp borttagen och ersatt med SKR:s logotyp.

3. Var finns de nya läkarintygen och när börjar de att gälla?

Hälso- och sjukvården når de nya läkarintygen i Ineras intygsapplikation Webcert från och med december 2019. Varje region som använder Webcert behöver dock först göra läkarintygen tillgängliga i sitt journalsystem. Detta kommer att ske successivt och innebär att användningen av de nya läkarintygen kommer att starta vid olika tidpunkter i olika regioner och i hälso- och sjukvårdsverksamheterna.

Logga in i Webcert

För vårdenheter eller regioner som inte använder Webcert

För de vårdenheter eller regioner som inte använder intygsapplikationen Webcert kan läkarintygen laddas ner i PDF-format.

4. Vad händer med den nuvarande lösningen med Minimal utskrift?

I samband med införandet av de nya läkarintygen i hälso- och sjukvårdens intygsapplikation Webcert kommer den nuvarande lösningen Minimal utskrift av Försäkringskassans läkarintyg att tas bort. Det gäller den utskrift som har varit möjlig att göra i Webcert och i Mina intyg.

Generella frågor om läkarintyg AG 1-14

5. Vad är syftet med ett läkarintyg under sjuklöneperioden?

Läkarintyg för sjuklöneperioden ska bidra till att individen och arbetsgivaren via läkarintyget får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information, såväl ur ett arbetsrättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv. Det gäller även i de sjukfall som förväntas bli korta.

Läkarintyget för sjuklöneperioden har flera viktiga syften:

 • Det styrker individens rätt till sjuklön och är ett beslutsunderlag för arbetsgivaren vid bedömning av om arbetstagaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden, dag 1-14.
 • Det styrker individens rätt att vara frånvarande från arbetet, samt vilka arbetsuppgifter hen inte bör utföra.
 • Det kan ge arbetsgivaren vägledning till om det går att anpassa arbetsuppgifter för att göra det möjligt för individen att utföra visst arbete. Informationen kan även ha betydelse för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.

Individens och arbetsgivarens behov av information i läkarintyget är i sig inget nytt, skälet till att ett nytt intyg tagits fram är att förtydliga detta behov och erbjuda ett överskådligt intyg med relevant information.

6. Vilken profession kan utfärda läkarintyg under sjuklöneperioden?

Läkarintyget kan enligt lag endast utfärdas av läkare eller tandläkare. I intyget omfattar begreppet läkare båda professionerna. Ett digitalt läkarintyg kan endast utfärdas och signeras av läkare eller tandläkare.

Enligt Socialstyrelsen är det inte förenligt med lagstiftningen att delegera intygsutfärdande under sjuklöneperioden till sjuksköterska eller annan profession inom hälso- och sjukvården. Däremot kan andra professioner som vanligt bistå med underlag till läkarens utfärdande av läkarintyget. Detta är närmare beskrivet i Socialstyrelsen föreskrifter (HSLF-FS 2018:54): ”den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar ett intyg ska ha den kompetens som krävs för att utfärda intyg”. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att ”det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan”.Samma krav på intyg av läkare eller tandläkare ställs även i olika kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Socialstyrelsens intygsföreskrift

Vad som menas med tillräcklig kompetens förtydligas i det Meddelandeblad som är kopplat till Socialstyrelsen intygsföreskrift. ”Enligt 3 kap. 1 § HSLF-FS 2018:54 ska intygsutfärdaren ha den kompetens som krävs för att utfärda intyget. Bestämmelsen är professionsneutralt utformad. Det innebär att föreskriften inte specifikt reglerar den kompetensen intygsutfärdare måste ha. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan.”

Socialstyrelsens föreskrifter om intyg (HSLF-FS 2018:54) (PDF, nytt fönster)

7. När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

Individen är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare efter sju dagars sjukfrånvaro. I vissa fall kan arbetstagaren vara skyldig att lämna intyget tidigare. Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid första bedömning bedöms passera dag 14, bör istället "Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren" användas.

Individen ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget. Intyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren. Individen kan däremot se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se.

Mina intyg

Förstadagsintyg

Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg (Arbetsgivaren får om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare styrker nedsättning av arbetsförmågan tidigare än dag 8 i sjuklöneperioden, 10 a § SjLL).

8. Måste det nya läkarintyget för sjuklöneperioden användas?

Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget, det vill säga inte något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden. Det är SKR:s rekommendation att det nya läkarintyget används eftersom det innehåller information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet.

Om intyget används ökar chansen för återgång i arbete och för en god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare, individen och vårdgivare.

9. Ska diagnos framgå av det nya läkarintyget?

Det är inga ändringar jämfört med tidigare. Enligt sjuklönelagen behöver en individ inte uppge sjukdomsdiagnos till sin arbetsgivare. När läkarintyget utfärdas, bör läkaren fråga individen om hen vill uppge diagnos eller inte.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att individen med intyget ska kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom gentemot sin arbetsgivare. Om individen inte vill uppge diagnos, är det därför ännu viktigare med en tydlig beskrivning av aktivitetsbegränsningar med mera i intyget.

Generella frågor om läkarintyg AG 7804

10. Varför behöver arbetsgivaren medicinsk information om individen efter dag 14 i sjukfallet?

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Denna skyldighet är reglerad i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och i Arbetsdomstolens praxis.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren ska underlätta för individen att komma tillbaka i arbete efter sjukdom genom att erbjuda skäligt stöd och anpassningar på arbetsplatsen.

Plan för återgång i arbete

Sedan 2018 har arbetsgivaren en skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete när en individ kan antas vara sjuk under en längre tid (enligt 30 kap 7 § socialförsäkringsbalken). Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. Bedömningen ska baseras på hälso- och sjukvårdens uppgifter om individens funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos samt utifrån arbetsplatsens förutsättningar.

Rätt till frånvaro

Individens rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom behöver styrkas genom ett läkarintyg. Detta gäller under hela den tidsperiod som individen är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom.

Sjukpenningtillägg/Avtalsgruppsjukförsäkring

De flesta arbetsgivare på svensk arbetsmarknad betalar enligt kollektivavtal ett sjukpenningtillägg vid sjukfrånvaro. En förutsättning för detta tillägg är ofta att individen har rätt till sjukpenning och lämnar in ett läkarintyg.

11. Varför behövs en särskild arbetsgivarversion av läkarintyget från och med dag 15 i sjukfallet?

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning. Att använda en annan organisations intyg kan därför innebära att fel eller fler uppgifter än vad som behövs inhämtas. Det är även av stor vikt att det är tydligt vem eller vilken organisation som är mottagare av intyget.

SKR:s bedömning är att det inte är förenligt med GDPR eller Socialstyrelsens intygsföreskrift att hälso- och sjukvården använder ett läkarintyg där mottagaren är Försäkringskassan i de fall individen behöver lämna ett intyg till sin arbetsgivare. Därför har en anpassad version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning tagits fram, som kan användas i förhållande till individens arbetsgivare.

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF, nytt fönster)

Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert.

I det nya Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare (AG7804) är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp.

Frågor och svar om intyg till arbetsgivare för hälso- och sjukvården

Följande svar är specifikt framtagna för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

Hur gör jag för att ansluta mig till de nya läkarintygen?

Alla som använder intygstjänsten Webcert kan ansluta sig till de nya intygen.

Information från Inera om anslutning till de nya läkarintygen.

Användarmanualer för Webcert.

Kontaktuppgifter till Inera vid frågor: support@inera.se

Hur gör jag om regionen inte är ansluten till Webcerts intygsapplikation?

Läkarintygen finnas i PDF-format på SKR:s webbsida från och med december 2019.

Intyg i PDF-format

Vilken hjälp kan regionen få vid införande av de nya läkarintygen?

Information om anslutning och vilket stöd som finns för införande av de nya läkarintygen finns hos Inera.

Ineras information om anslutning

Vad händer med Webcerts Minimal utskrift?

De så kallade minimala utskrifterna som tidigare har funnits i Webcert tas bort i samband med lanseringen av nya läkarintygen till arbetsgivare, den 3 december 2019. De nya läkarintygen svarar på ett bättre sätt upp mot arbetstagarnas och arbetsgivarnas informationsbehov, utifrån deras uppdrag och utifrån rådande regelverk.

För de som brukar använda minimala utskrifter kan det bli ett glapp innan de nya läkarintygen är på plats i systemen. Under denna period går det att använda PDF-intygen som finns på SKR:s webbsida, alternativt Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning. Kom i så fall ihåg att fråga om patienten har behov att dölja diagnosen och skriv ut en ny version av läkarintyget där diagnos är borttagen.

Mer om patientens rätt att dölja diagnos finns i fråga 14.

Om jag skriver ut och ger patienten ett FK 7804, kan patienten dölja diagnosen genom att stryka över den istället för att jag skriver ett särskilt intyg arbetsgivaren (AG 7804)?

SKR:s jurister rekommenderar inte att patienten själv ändrar i ett färdigt, signerat läkarintyg som är utskrivet på papper.

Om din region ännu inte kommit igång med läkarintyg till arbetsgivare går det bra att använda intygen i PDF-format som finns på SKR:s webbplats. Ett annat alternativ är att skriva ut ett nytt intygsutkast på Försäkringskassans intyg, där diagnosen inte är med, signera och skriv ut (det kommer då att stå utkast på den versionen, det går inte att utfärda ett vanligt FK-intyg utan diagnos, som är obligatorisk).

Intyg i PDF-format

Kommer de nya intygen att finnas i Mina intyg?

Ja! De nya läkarintygen för patientens arbetsgivare som utfärdas av hälso- och sjukvården kommer även finnas i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se, där patienten själv kan se och hantera sina intyg. Läkarintygen kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.

Hänvisa gärna patienten till Mina intyg där hen själv kan skriva ut sitt intyg. I samband med lanseringen av dessa intyg kan det förhoppningsvis bli ett bra tillfälle att påminna om denna funktion och att patienterna kan bli mer delaktiga i sin intygshantering.

Mina intyg hos 1177.se

Kommer patienten att kunna se sina tidigare intyg i Mina intyg när de nya intygen införs?

Ja, patientens tidigare intyg kommer att finnas kvar i Mina intyg.

Kan patienten se alla sina intyg i Mina intyg? Även det första arbetsgivarintyget?

Ja.

Hur sker den fortsatta utvecklingen av dessa läkarintyg?

På liknande sätt som med andra intyg sker en ständig utveckling. Förslag på ändringar och förbättringar kan tas emot av SKR och Inera. SKR har rollen som innehållsförvaltare av läkarintygen och Inera har rollen som teknisk förvaltare av läkarintygen i Webcert och Mina intyg.

Kan jag se läkarintygen i Intygsstatistik och Rehabstöd?

Intygen går att se i Intygsstatistik, men i nuläget visas de inte i Rehabstöd.

Specifika frågor om läkarintyg AG 1-14

Varför har SKR tagit fram ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden?

Läkarintyget har tagits fram av SKR och arbetsgivarorganisationer för att tydliggöra patientens och arbetsgivarens behov av relevant medicinsk information tidigt i sjukfallet.

Ett tydligare läkarintyg för sjuklöneperioden bör förenkla för hälso- och sjukvården att utfärda intyg tidigt i ett sjukfall. Det minskar även risken för behov av kompletteringar av läkarintyg.

Läkarintyget innehåller de frågor som SKR bedömer att arbetsgivaren behöver ha kunskap om för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom, har rätt till sjuklön och om en eventuell anpassning av arbetsuppgifterna skulle göra det möjligt för hen att arbeta till viss del.

SKR ser att det finns behov av ett läkarintyg som stämmer överens med arbetsgivarnas ansvar och rådande regelverk, bland annat utifrån dataskyddsförordningen, GDPR, och Socialstyrelsens intygsföreskrift.

När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

Patienten är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag åtta i sjuklöneperioden. I vissa fall kan patienten vara skyldig att lämna intyget tidigare.

Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid en första bedömning bedöms passera dag 14 rekommenderar vi att du istället använder arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg, Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804).

 • Patienten ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget.
 • Läkarintyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.
 • Patienten kan se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se, patienten kan däremot inte ändra något av innehållet i läkarintyget.
 • Upplys gärna patienten om var läkarintyget finns och hänvisa till Mina intyg. Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg.

Mina intyg hos 1177.se

Specifika frågor om läkarintyg AG 7804

Vad är det för skillnad på Försäkringskassans läkarintyg om sjukpenning FK 7804 jämfört med arbetsgivarversionen, AG 7804?

Skillnaden är mycket liten. I AG 7804 är patientens diagnos valbar, läkaren måste göra ett aktivt val om diagnosen ska vara med i intyget eller inte. I utskriften av intyget är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp. Intyget har även ett nytt namn och rubrik.

I AG 7804 finns i stort sett samma frågor som i Försäkringskassans läkarintyg. Informationen i Försäkringskassans läkarintyg kan enkelt föras över till och återanvändas i läkarintyget till arbetsgivaren. I Webcert finns också ifyllnadsstöd som handlar om arbetsgivaren istället för Försäkringskassan. Läkarintyg till patientens arbetsgivare behöver signeras på nytt eftersom det blir ett nytt intygande av information.

Kan jag ändra i informationen som hämtas från Försäkringskassans läkarintyg?

Ja. Tänk dock på vilken information som arbetsgivaren behöver utifrån sitt rehabiliteringsuppdrag, se även fråga 10.

Så mycket som möjligt av informationen från Försäkringskassans läkarintyg bör återanvändas för att arbetsgivarna ska få tillräcklig information för sitt uppdrag och ansvar inom sjukskrivning och rehabilitering. Arbetsgivaren har motsvarande behov av information som Försäkringskassan, dels på grund av arbetsgivarens omfattande rehabiliteringsansvar, dels på grund av att det underlättar samverkan med Försäkringskassan.

Om arbetsgivaren inte erhåller tillräcklig och relevant information kan arbetsgivaren begära av individen att läkarintyget behöver kompletteras.

Vad kan konsekvensen bli för patienten om intyget är för kortfattat?

Patienten, i sin roll som arbetstagare, riskerar sin rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom om läkarintyget inte ger den information som arbetsgivaren behöver. Det kan då ses som olovlig frånvaro från arbetet och kan, under vissa förutsättningar, få arbetsrättsliga konsekvenser, exempelvis i ett uppsägningsförfarande.

Informationen i läkarintyget har även betydelse för den arbetsplatsinriktade rehabilitering som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att erbjuda individen.

Måste jag skriva ett FK 7804 först, innan jag utfärdar AG 7804?

Ja, för att kunna återanvända informationen på ett enkelt sätt.

Det går visserligen att utfärda ett AG 7804 först, men det är i dagsläget tyvärr inte möjligt att tanka över informationen från AG 7804 till Försäkringskassans läkarintyg FK 7804. AG 7804 togs fram med tanke på de längre sjukfallen, när läkaren ändå behöver utfärda ett intyg till Försäkringskassan, för att förenkla processen med att utfärda läkarintyg med olika syften och olika slutmottagare.

Hur utfärdar jag ett AG 7804 när journalsystemet är integrerat med Webcert?

Du får en fråga om du vill utgå från Försäkringskassans intyg FK 7804 när du vill skapa ett nytt AG 7804 (se vidare kap 5.11 i Webcerts manual). Manualen för Webcert är uppdaterad och finns att läsa eller ladda ner från Ineras öppna sajt för manualer och införandedokumentation.

Användarmanualer för Webcert

För de regioner som integrerat sitt journalsystem med Webcert finns det ingen knapp eller liknande för att skapa ett AG 7804 från ett FK 7804.

Hur utfärdar jag ett AG 7804 i det fristående Webcert?

För de vårdgivare och användare som använder fristående Webcert går det att skapa AG 7804 direkt i Webcert. Intyget går dels att välja ur en lista av intyg i Webcert, dels går det att skapa via en ”knapp” i FK 7804-intyget.
Manualen för Webcert är uppdaterad och finns att läsa eller ladda ner från Ineras öppna sajt för manualer och införandedokumentation.

Användarmanualer för Webcert

Måste jag alltid skriva två intyg under hela sjukfallet? Det vill säga, både Försäkringskassans intyg (FK 7804) och SKR:s läkarintyg för arbetsförmåga (AG 7804)?

Under sjuklöneperioden behöver patienten ett läkarintyg till sin arbetsgivare, bland annat för att ha rätt till sjuklön och rätt att vara frånvarande från arbetsplatsen. I dessa fall går det bra att använda ett läkarintyg för sjuklöneperioden. Det är ett av skälen till att SKR tagit fram ett särskilt intyg för sjuklöneperioden, som är kortfattat för de sjukfall som med stor sannolikhet stannar inom sjuklöneperioden.

Om du bedömer att sjukfallet inte kommer att hålla sig inom sjuklöneperioden kan du istället använda AG 7804 (som bygger på Försäkringskassans intyg FK 7804, som behövs från dag 15) redan under sjuklöneperioden. (Se vidare fråga 7.)

Du behöver alltså inte alltid utfärda både intyg till Försäkringskassan och arbetsgivare per automatik under hela sjukfallet. Utgå från patientens behov och situation, det vill säga om sjukfallet kan antas avslutas inom sjuklöneperioden.

Arbetsgivarna har behov av medicinsk information utifrån sitt ansvar inom den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, även efter dag 14. I de flesta fall behöver arbetsgivaren motsvarande information som Försäkringskassan efterfrågar, vilket är anledningen till att AG 7804 tagits fram.

Se mer om varför arbetsgivaren behöver information i svar för fråga 10.

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!