Publicerad: 5 februari 2020

Nya intyg, medicinska underlag

Flera nya intyg har utvecklats inom ramen för SKR:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg. De nya intygen är bättre anpassade för ändamålet och enklare att använda.

Frågor och svar om nya intyg

SKR arbetar med att förbättra och effektivisera medicinska intyg som utfärdas av hälso- och sjukvården, bland annat för att generellt minska antalet onödiga intyg och förfrågningar när det är möjligt. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och regeländringar har också bidragit till att nya intyg behöver utvecklas.

Intyg till arbetsgivare

Om nya intyg till arbetsgivare

Cirkulär om läkarintyg för sjuklöneperioden och arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 14

SKR har i samarbete med de andra större arbetsgivarorganisationerna tagit fram ett nytt läkarintyg som är avsett att användas när individen behöver ett läkarintyg tidigt, inom sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden), för att lämna till sin arbetsgivare.

SKR har även tagit fram en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning och som är tänkt att användas från och med dag 15 i sjukperioden.

Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare (AG 7804)

Mottagare: Arbetsgivare

Gäller från: Intyget finns tillgängligt från och med 3 december 2019.

Syfte

Detta läkarintyg är en arbetsgivaranpassad version av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning och används om sjukfallet överstiger 14 dagar. Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804) ger individen underlag för rätt till frånvaro på grund av sjukdom och underlag för arbetsgivaren att ta ställning till behov av rehabilitering vid fortsatt sjukfrånvaro efter sjuklöneperioden.

Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (FK 7804) används i följande situationer:

 • När patienten har en anställning och behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare.
 • När patienten varit frånvarande från arbetet i fler än 14 dagar.
 • När intygsutfärdande läkaren bedömer att patienten behöver vara sjukfrånvarande längre tid än 14 dagar och att sjukfrånvaron därmed kommer att överstiga sjuklöneperioden.
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren kan utfärdas för att undvika ett återbesök efter dag 14 och fyller då funktionen som intyg till arbetsgivare både under sjuklöneperioden och efter sjuklöneperioden.

Om intyget

Läkarintyget har tagits fram för att följa nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning.

SKR:s bedömning är att det inte är förenligt med GDPR eller Socialstyrelsens intygsföreskrift att hälso- och sjukvården använder ett läkarintyg där mottagaren är Försäkringskassan i de fall individen behöver lämna ett intyg till sin arbetsgivare. Därför har denna anpassade version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning tagits fram, som kan användas i förhållande till individens arbetsgivare.

Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert.

Här finns intyget

Intyget finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Regionerna inför intyget successivt under 2019 och 2020.

Intyget finns även att fylla i och ladda ner från denna sida på skr.se:

Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804)

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Mottagare: Arbetsgivare

Gäller från: Intyget finns tillgängligt från och med 3 december 2019.

Syfte

Läkarintyget för sjuklöneperioden har flera viktiga syften:

 • Det styrker individens rätt till sjuklön och är ett beslutsunderlag för arbetsgivaren vid bedömning av om arbetstagaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden, dag 1-14.
 • Det styrker individens rätt att vara frånvarande från arbetet, samt vilka arbetsuppgifter hen inte bör utföra.
 • Det ger arbetsgivaren vägledning till om det går att anpassa arbetsuppgifter för att göra det möjligt för individen att utföra visst arbete. Informationen kan även ha betydelse för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.

Individens och arbetsgivarens behov av information i läkarintyget är inget nytt, skälet till att ett nytt intyg tagits fram är att förtydliga detta behov och att erbjuda ett överskådligt intyg med relevant information.

Om intyget

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden ska användas när patienten har en anställning och behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare. Intyget används under sjuklöneperioden, de 14 första dagarna i sjukfallet. Om sjukfallet bedöms passera dag 14 används istället Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804) och lämnas till arbetsgivare.

Individen ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget. Det kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren. Individen kan däremot se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se.

Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget. Det är SKR:s rekommendation att det nya läkarintyget används eftersom det innehåller information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet. Om intyget används ökar chansen för återgång i arbete och för en god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare, individen och vårdgivare.

Läkarintyget kan enligt lag endast utfärdas av läkare eller tandläkare.

Här finns intyget

Intyget finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Regionerna inför intyget successivt under 2019 och 2020.

Intyget finns även att fylla i och ladda ner som PDF från denna sida på skr.se:

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Intyg till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens nya intyg

Frågor och svar om Arbetsförmedlingens nya intyg (PDF, nytt fönster)

Arbetsförmedlingen har infört två intyg för individer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Ett läkarintyg som gäller för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen och ett medicinskt utlåtande som kan användas för alla som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen, SKR och hälso- och sjukvården har tillsammans tagit fram båda intygen.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 januari 2019.

Syfte

Läkarintyget behövs för att styrka programdeltagaren ska kunna behålla sin ersättning efter den sjunde sjukfrånvarodagen. Läkarintyget ska även ge Arbetsförmedlingen underlag för att vid behov kunna anpassa programmet så att deltagaren kan gå kvar trots sjukdom.

I läkarintyget ska läkaren inte göra en arbetsförmågebedömning utan bedöma deltagarens möjligheter att delta i programmet.

Om intyget

Detta är ett nytt läkarintyg då Arbetsförmedlingen tar över Försäkringskassans hantering av läkarintyg för deltagare i program. Läkarintyget har tagits fram på grund av ändrade regler för deltagare i program som innebär att de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och blir sjuk i mer än sju dagar ska lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att få behålla sin ersättning.

Här finns intyget

Läkarintyget i PDF-format, Arbetsformedlingen.se.

Kommande nyheter

Intyget kommer att digitaliseras under 2019 och blir då tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Det blir då även möjligt att skicka intyget elektroniskt till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 februari 2019.

Syfte

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande är utformat för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Bland annat för att kunna:

 • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 • ligga till grund för eventuell anpassning för deltagare i program eller andra insatser,
 • erbjuda (lämpliga) utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Om intyget

Arbetsförmedlingen har ibland behov av att skicka en förfrågan om ett medicinskt utlåtande till hälso- och sjukvården. Det är en del för att kunna bedöma om en arbetssökande har ohälsa eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan och för att personen ska få rätt insats. Utlåtandet ersätter det tidigare läkarutlåtandet som Arbetsförmedlingen brukade efterfråga vid behov.

Arbetsförmedlingen har godkänt att andra legitimerade yrkesgrupper än läkare med relevant kunskap ska kunna utfärda dessa intyg. Det är vårdenheten/vårdgivaren som avgör vilken profession som är bäst lämpad för att besvara Arbetsförmedlingens förfrågan om medicinskt utlåtande.

Här finns intyget

Medicinskt utlåtande som PDF hos Arbetsformedlingen.se.

Övergångsregel

Förfrågningsunderlaget om ett medicinskt utlåtande som skickas till hälso- och sjukvården kommer inledningsvis att ske som manuellt tidigare. Längre fram planeras för en digital beställningstjänst.

Kommande nyheter

Det medicinska utlåtandet kommer att digitaliseras och vara tillgängligt i intygsapplikationen Webcert under 2019.

 

Fakta

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och reglerar behandling av personuppgifter inom EU.

GDPR ska säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

En punkt i GDPR anger att insamlingen av personuppgifter ska vara begränsad till ändamålet och ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna som samlas in ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!