Publicerad: 21 februari 2018

Nyhet

Utlysningar med fokus på samverkan

De senaste årens utvecklingsarbete visar att det behövs en ökad samverkan mellan arbetsgivare och hälso- och sjukvård för att förebygga och förkorta sjukskrivningar.

SKL har därför genomfört två utlysningar av projektmedel som en del av överenskommelsen med Socialdepartementet om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Syftet har varit att ge landsting och regioner möjlighet att testa nya innovativa lösningar och arbetssätt där samverkan mellan landstinget som arbetsgivare och vården står i centrum.

- Den första utlysningen ägde rum våren 2017 och den andra hösten 2017, berättar Clairy Wiholm, projektledare.

SKL kan använda sammanlagt cirka tio miljoner kronor för att finansiera projekten. Den första utlysningen resulterade i fem ansökningar och den andra i sex. Totalt har sju projekt beviljats medel.

- Det känns positivt att så många landsting och regioner vill jobba för en bättre samverkan. När vården får mer kunskap om de krav som ställs på arbetsplatserna får de ett bättre underlag för att bedöma arbetsförmåga och möjligen också färre kompletteringskrav från Försäkringskassan, säger Clairy Wiholm.

Den 20 mars hålls en gemensam projektdag i Stockholm för att ge möjlighet till att byta erfarenheter och skapa nätverk som kan underlätta arbetet.

Följande projekt har beviljats medel:

Region Jämtland-Härjedalen

Projektet vill utveckla ett arbetssätt där vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och de stora arbetsgivarna i länet samverkar i möten och dialog. En arbetsmodell, samordnad tidig rehabilitering (STR), har tidigare testats och utvärderats i mindre skala.

Landstinget Västernorrland

Ett arbete med att förbättra rutiner och processer mellan företagshälsovården Länshälsan och landstinget (LVN) pågår redan. För att bedriva ett mera innovativt och effektivt arbete vill projektet även involvera hälso- och sjukvården.

Region Jönköping

Projektet vill skapa ett hållbart arbetssätt med förbättrad struktur och kvalitet genom tidig och aktiv samverkan mellan aktörerna i rehabiliteringsprocessen.

Region Gävleborg

Flödet i sjukskrivningsprocessens tidiga skede ska förbättras genom bättre underlag och förberedelse inför läkarens första bedömning. I nära kontakt med läkarbesöket etableras arbetsgivarkontakt och ett möte ordnas mellan vård, arbetsgivare och patient.

Västerbottens läns landsting

Sjukfrånvaron ska minska bland landstingsanställda i VLL genom informationsarbete och förbättrade rutiner. Det innovativa i projektet är de nya snabba rutinerna mellan arbetsgivare, sjukskrivande läkare och företagshälsovård.

Landstinget Blekinge

Syftet är att hitta verktyg för att stärka hälsan hos medarbetare som har symtom på ohälsa före sjukfrånvaro, och för dem som redan är sjukskrivna. Medarbetarens kunskap om arbetsplatsen och vad som kan förbättras ur hälsosynpunkt tas tillvara. Genom utbildning vill man också öka chefernas kunskap om tidiga tecken på ohälsa hos medarbetarna.

Sophiahemmet

En samverkansmodell mellan Sophiahemmets husläkarmottagning, patienten, Sophiahemmets Rehab Center och arbetsgivaren ska testas. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa. Sjukskrivning ska begränsas/förkortas genom kartläggning av arbetsförutsättningar, tidigt stöd och anpassningar. Sophiahemmet är en privat vårdgivare och det ingick i SKLs uppdrag att även bjuda in privata aktörer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!