Publicerad: 17 maj 2019

Uppdaterad intygsföreskrift behöver bli tydligare anser SKL

SKL är positiv till att intygsföreskriften har uppdaterats och anpassats till den moderna vården. Vissa delar skulle dock behöva ses över och en anpassning bör göras till den nya dataskyddsförordningen, GDPR

Från den 1 mars gäller Socialstyrelsens nya intygsföreskrift för hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar vissa intyg och utlåtanden. SKL är i grunden är positiv till uppdateringen men tycker att vissa delar behöver utvecklas. Cecilia Alfvén, handläggare vid SKL, håller i arbetet med intygsfrågor:

– Föreskriften är tänkt att vara anpassad till den moderna hälso- och sjukvården och ta höjd för ny teknik, vilket är bra. Däremot tycker vi att den i dagsläget inte är anpassad till en digital intygshantering fullt ut, som till exempel att vårdgivaren inte ska lagra eller skicka vidare känsliga personuppgifter, om de inte är nödvändiga.

SKL menar att intygsföreskriften skulle behöva bli tydligare inom området personuppgiftshantering någots som saknas i den nya föreskriften. Även i andra delar efterlyser SKL en större anpassning till digital intygshantering.

Vårdgivaren ska ta fram rutiner

Att föreskriften anpassats till gällande föreskrifter runt ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete är bra, säger Cecilia Alfvén, däremot finns en risk att det kan bli ett omfattande arbete för varje vårdgivare att ta fram rutiner runt intygshantering.

– I praktiken innebär det att vårdgivare behöver ta fram rutiner för hur de ska hantera olika intyg, något som kan bli både krångligt och omfattande för varje vårdgivare att hantera.

SKL och regionerna efterlyser även tydligare information om vilka intyg som föreskriften ska gälla, den bör även belysa om när en fråga om intyg är relevant.

– Flera regioner undrar hur de ska hantera förfrågningar av intyg. Vi och regionerna vill inte att olika aktörer frågar om intyg eller medicinsk information ”i onödan”, eftersom det tar mycket resurser i anspråk för vården. Det behöver finnas en avvägning så att det sker på ett medvetet sätt och när det verkligen behövs, säger Cecilia Alfvén.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!