Publicerad: 22 mars 2019

Tydliga rutiner en framgångsfaktor för låga sjuktal

Region Västerbotten inför nya rutiner med tidig samordnad kontakt mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare vid nya sjukskrivningsärenden.

Under 2017 och 2018 testade Region Västerbotten nya rutiner vid nya sjukskrivningsärenden. Sammanlagt 4 000 medarbetare i 21 verksamheter, ungefär 40 procent av regionens anställda, berördes av pilottesterna som hade fokus på tidig arbetsåtergång och aktiva åtgärder på arbetsplatsen.

– Målet var att minska sjukfrånvaron i landstinget och att få till en tidig rehabilitering, men också att förbättra rutinerna och få bättre processer, säger Sara Hornliden, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare, som var med och drev projektet.

– Vi såg att det fanns en brist på samverkan mellan arbetsgivaren och sjukvården i sjukskrivningsärenden och att vi på Företagshälsan kom in försent i ärendena. Vi jobbade traditionellt där chefen begärde hjälp när de kört fast i rehabprocessen, men vi kände att vi behövde arbete mer proaktivt. Cheferna tycker att det är svårt med rehabilitering när folk är sjukskrivna. Vi såg också att sjukvården hade för lite tid, kunskap och vana av att ta kontakt med arbetsgivaren tidigt i ärenden.

Rutiner i fyra steg

Modellen som testades gick ut på att vid sjukskrivningar som pågick över sju dagar gick ett automatiskt meddelande från det personaladministrativa systemet till företagshälsan. Därefter arbetade företagshälsan i fyra steg:

  1. Tidig kontakt med närmaste chef. Företagssköterskan ringde upp den sjukskrivnes chef och gav stöd och råd för hur chefen kunde underlätta återgången i arbete för den anställde.
  2. Rehabmöte. Vid vissa diagnoser, exempelvis inom psykisk ohälsa, var rutinen att boka ett rehabmöte med medarbetaren, chefen och företagssköterska och företagsläkare från företagshälsan. Fokus låg på anpassning av arbetsplatsen och åtgärder för att göra tidig återgång i arbete möjlig.
  3. Information till sjukskrivande läkare eller enhet. En skriftlig sammanfattning från mötet skickades till sjukskrivande läkare med beskrivning av förutsättningar för tidig arbetsåtergång, möjliga arbetsanpassningar och förslag till arbetsrehabilitering.
  4. Tidiga rehabiliteringsinsatser från företagshälsovården. Insatser med särskilt fokus på tidig arbetsåtergång och stöd till både chef medarbetare och hälso- och sjukvården.

– Att ha en rutin är ett sätt att göra det tydligt vad man ska göra, det finns också en systematik som går att följa upp. Och så visar forskningen att en av framgångsfaktorerna hos företag som lyckas att hålla nere sjuktal är att ha en policy och rutiner, säger Sara Hornliden.

Implementeras i hela regionen

Intervjuer efter projektet visar att både de sjukskrivna medarbetarna och cheferna är positiva till arbetssättet. Samtliga grupper – chefer, medarbetare och sjukskrivande läkare – upplevde att arbetssättet underlättade återgång i arbete och att rehabmötet var till stor nytta. Resultatet blev också att sjukfrånvaron minskade mer i de enheter som ingått i projektet, jämfört med övriga enheter i landstinget.

– Det som är tydligt är att det är viktigt att sitta ner tillsammans med chefen och diskutera om vilka anpassningar man kan och är beredd att göra, tidigt i sjukskrivningen. Medarbetaren vet inte vad som faktiskt är möjligt och har därför inte med den informationen till sitt möte med läkaren. Då missar man många möjligheter med att kunna anpassa arbetsplatsen för att underlätta för medarbetaren och förkorta sjukskrivningen, säger Sara Hornliden.

– Nu håller vi på att implementera arbetssättet i hela regionen och upplever att vi har ett stort stöd. Vi har fått så positiv återkoppling från chefer, medarbetare och läkare och vi tror att det kommer att visa sig i siffrorna för sjukskrivningar.

Fakta

Projektet genomfördes i Västerbottens läns landsting april-september 2017. 21 enheter inom landstinget deltog och sammanlagt 4 000 av landstingets medarbetare berördes.

Sjukfrånvarotimmarna minskade med elva procent hos enheterna i projektgruppen, jämfört med sju procent i övriga landstinget.

Projektet finansierades via SKL:s överenskommelse med regeringen inom sjukskrivning och rehabilitering.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!