Publicerad: 15 november 2018

Stor satsning på koordinering

Metodbok, webbutbildning, konferens och anpassat stöd i landstingen. Under 2017 gör Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen en stor satsning för att utveckla funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården.

Omslag på Metodbok för koordinering

Metodbok för rehabiliteringskoordinatorer

Alla landsting har utvecklat en koordinatorfunktion som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete, eller vara kvar i arbete. Genom SKL:s och regeringens överenskommelse inom sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018 får landstingen möjlighet att vidareutveckla koordinatorfunktionen. Anna Östbom, handläggare vid SKL, har deltagit i förhandlingarna med regeringen.

– Både SKL, Socialdepartementet och landstingen tycker att det är en bra satsning inom området rehabilitering. Och de studier som Stockholms läns landsting gjort visar att om koordinering görs på ett systematiskt sätt så är det fler patienter som kan återgå i arbete, jämfört med dem som inte har stöd av koordinator.

I december kom SKL:s ”Metodbok för koordinering” som är en praktisk handledning för koordinatorer och för dem som kommer att arbeta som koordinatorer i hälso- och sjukvården. Enligt Anna Östbom kommer Metodboken att följas upp med flera andra insatser under året.

– Vi ska bland annat skapa en webbutbildning som utgår från den fina metodboken, den blir ett komplement till andra utbildningar. I september genomför vi en konferens för koordinatorerna, vi ska även ta fram skrift som ger stöd till beställare och chefer så att de dels kan rekrytera rätt personer för koordineringsuppdraget, dels ge stöd till koordinatorerna så att de klarar uppdraget.

Anpassat stöd till landstingen

Under året kommer SKL även att erbjuda landstingen anpassat stöd genom personliga besök av Ann-Britt Ekvall och Mariann Jansson, tillsammans med tre koordinatorer. Stödet kommer att ges utifrån landstingens egna önskemål. Genom att satsa på flera olika insatser hoppas Anna Östbom uppnå flera mål.

– Vi vill att koordinatorerna ska känna sig mer säkra i sitt uppdrag, att de börjar ta mer kontakter med arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen och att de ger anpassat stöd till individerna. På sikt vill vi påverka så att alla får en rätt, säker och jämställd sjukskrivning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!