Publicerad: 2 maj 2019

Stöd till regionerna inom försäkringsmedicin

Vidareutvecklad webbutbildning, handledningar online för ST-läkare och behovsanpassade besök i regionerna. Det är delar av det arbete SKL gör inom klinisk försäkringsmedicin under 2019.

Under 2017-2018 utvecklades flera stöd för regionerna inom försäkringsmedicin, bland annat vägledningar för kompetensutveckling inom olika vårdprofessioner, en webbutbildning för läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare) samt handledning online för ST-läkare som komplement till webbutbildningen.

SKL:s satsning på kunskapsområdet försäkringsmedicin fortsätter under 2019, inom ramen för SKL:s överenskommelse med regeringen inom sjukskrivning och rehabilitering. Catarina Bremström, projektledare vid SKL och medicinskt sakkunnig i Västra Götalandsregionen, genomför arbetet tillsammans med Gunilla Röjdalen, utredare vid SKL.

– Vårt stora fokus under 2019 är att komplettera och utveckla det som många användare kan ha nytta av, som webbutbildningen i klinisk försäkringsmedicin och online-handledningar för ST-läkare. Till att börja med blir det två handledningstillfällen i vår som riktar sig till ST-läkare inom psykiatri respektive allmänmedicin, även läkarnas handledare är inbjudna, säger Catarina Bremström.

Möte för medicinskt sakkunniga

Webbutbildningen i klinisk försäkringsmedicin ska vidareutvecklas med nya moduler anpassade för AT-läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Gunilla Röjdalen förklarar:

– Vi ser att webbutbildningen tagits mycket väl emot och fyller ett behov med att ha tillgänglig aktuell kunskap, men den väcker också nya behov. Det vill vi tillmötesgå.

Syftet med årets arbete är att stärka och vidareutveckla resultat och erfarenheter från det tidigare projektet. I fokus är försäkringsmedicinsk kompetensutveckling, där insatserna i första hand är tänkta att fungera som stöd för regionerna när de statliga överenskommelserna upphör.

– Vi kommer att samla de medicinsk sakkunniga i regionerna till ett nationellt möte. Tanken är att få möjlighet till ömsesidigt erfarenhetsutbyte och att lära av varandra, säger Catarina Bremström.

Stöd för kompetensutveckling

Tidigare kartläggning med regionerna har visat att det finns önskemål om och behov av ett nationellt stöd som håller samman kunskapsområdet försäkringsmedicin. Det efterfrågas en samling nationellt om hur sjukvården hanterar försäkringsmedicinska frågor idag, vilken kompetens som behövs framöver och i förlängningen hur man kan delge personalen den kompetensen.

– Vi vill att hälso- och sjukvården ska kunna utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och effektivt sätt, så att patienterna får god vård. Målet är att regionerna upplever att de har ett förbättrat stöd för försäkringsmedicinsk kompetensutveckling, som underlättar deras arbete på lång sikt, säger Catarina Bremström, och fortsätter:

– Vi har ett väldigt roligt och tacksamt uppdrag!

Kunskapsområdet försäkringsmedicin under 2019:

  • Uppdatering av webbutbildningen i klinisk försäkringsmedicin, nya användare: AT-läkare och icke sjukskrivande personal.
  • Handledning online för ST- läkare inom psykiatri respektive allmänmedicin.
  • Besök i regionerna.
  • Nationellt möte med medicinskt sakkunniga.
  • Stöd till nya programområdet habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!